Apstiprināta Preiļu muižas un parka attīstības koncepcija

06.02.2019.

Janvāra domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Preiļu muižas un parka attīstības koncepciju, kas tika izstrādāta, pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmu un Investīciju plāna 2018.-2024.gadam ilgtermiņa prioritātes Nr.3 “Videi draudzīga ekonomika un konkurētspēja” vidēja termiņa prioritātes Nr.3 “Izaugsme un atbalsts” rīcības virzienu Nr.3.4. “Veidot pilsētas zīmolu, attīstot ainavu, Preiļu muižas pils kompleksa, tai skaitā pils un parka kultūrvēsturisko mantojumu”.

Preiļu novada domes Attīstības daļas Preiļu muižas kompleksa un parka projektu vadītāja Sanda Čingule-Vinogradova skaidro, ka koncepcija tika izstrādāta ar mērķi izpētīt Preiļu muižas kompleksa un parka esošo situāciju, vērtības un nozīmi, lai izstrādātu priekšlikumus un vadlīnijas kvalitatīvai, sociāli lietderīgai, inovatīvai un ilgtspējīgai teritorijas, vēsturiskās ainavas, kultūras un dabas vērtību saglabāšanai un attīstībai, kā arī sniegt vadlīnijas un priekšlikumus parka teritorijas pilnveidošanai un labiekārtošanai, lai uzlabotu sabiedrības atpūtas un rekreācijas vietu un vidi.

Attīstības koncepcijā tika apzināta vēsturiskā un esošā situācija, sniegti priekšlikumi un vadlīnijas parka teritorijas labiekārtošanai, publiski pieejamo piedāvājumu pilnveidošanai un attīstībai, organiski iekļaujot vēsturiskās celtnes – ar mērķi uzlabot sabiedrības atpūtas un rekreācijas vietu un vidi. Koncepcijas izstrādē tika veikta teorētiskā un praktiskā izpēte, tai skaitā bija organizēta iedzīvotāju aptauja.

Darbs pie koncepcijas turpināsies arī turpmāk, jo tika pieņemts lēmums regulāri apkopot priekšlikumus un papildināt to. Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija tiks izmantota arī kā pamatojums dažādu projektu izstrādē un citu aktivitāšu veikšanā gan vietējā un nacionālā līmenī, gan arī iesaistoties starptautiskajā apritē, uzsver Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva.

Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcija pieejama pašvaldības mājaslapas www.preili.lv sadaļā “Novada attīstības dokumenti”.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.05.2019.