Notiks meliorācijas sistēmas pārbūve Rietumu ielai piegulošajā teritorijā

31.01.2019.

29. janvārī Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Preiļu novada domes projekta iesniegumu Nr.18-03-A00403-000115 “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā”.

Ūdensnotekas atrodas jaunbūvējāmās Rietumu ielas piegulošajā teritorijā – Preiļu pagastā, kā arī iesniedzas Preiļu pilsētas teritorijā.

Sākotnēji tika apsekoti visu konkrēto ūdensnoteku garumi, lai noteiktu to tehnisko stāvokli, kas norādīts apsekošanas atzinumā. Ūdensnoteku pārtīrāmais kopgarums sastāda 2180 metrus.

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko pastāstīja, ka Preiļu novada pašvaldībai šī projekta realizācija, kura rezultātā tiks sakārtotas meliorācijas sistēmas, ir ļoti aktuāla, jo projektā ietverto ūdensnoteku pārbūve ir cieši saistīta ar jau iesāktā projekta – Rietumu ielas izbūves – realizāciju. Ņemot vērā būvdarbu teritorijas sarežģīto ģeoloģisko situāciju, nepieciešams, lai Rietumu ielas būvdarbi un divu plānoto industriālo teritoriju izbūves būvdarbi noritētu bez šķēršļiem. Ūdensnoteku pārbūve būtiski uzlabos arī piegulošo zemju hidroloģisko stāvokli.

Atbalsta saņēmēja – Preiļu novada domes – projekta attiecināmās izmaksas sastāda 90 144.69 eiro, no tām publiskais finansējums sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām, kas ir –  81 130.22 eiro. Projekta realizācijas termiņš – 2019. gada 29. novembris.

Projekts “Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas (ŪSIK kodi: 4324411:03, 4324411:17 un 4324411:18) pārbūve Preiļu novadā” tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2019.