Aktualitātes Preiļu novada attīstībā un projektu realizācijā

24.01.2019.

2018. gads Preiļu novada pašvaldībai ir bijis nozīmīgs gan ar svarīgu plānošanas dokumentu apstiprināšanu, gan arī dažādu projektu izstrādi un realizāciju. Februārī tika apstiprināta Preiļu novada Attīstības programma 2018.-2024.gadam, tai skaitā Rīcības plāns un Investīciju plāns izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tā kā gada laikā bija jaunas idejas un iespējas finansējuma piesaistei pašvaldības projektiem, tad decembrī tika aktualizēts Investīciju plāns 2018.-2024.gadam. Plāna pārskatīšana ir objektīva nepieciešamība un paredzēta attīstības plānošanas dokumentos, tas ir saistīts ar 2019.gada budžeta izstrādi.

Preiļu novads atrodas 15.vietā pēc platības un 7.vietā pēc iedzīvotāju skaita, bet pēc Teritorijas attīstības indeksa – 1.vietā Latgalē (no 19 novadiem) un 73.vietā Latvijā (no 119 novadiem). Pēc investīciju vides raksturojuma Preiļu novads ir 3.vietā Latgales reģionā un 39.vietā Latvijā (2017.gada dati).

Tā kā pašvaldības budžets ir ierobežots, tad finansējuma piesaiste ar projektu palīdzību ir būtiski nepieciešama, un jebkurš projekts ir iespēja un līdzeklis noteiktu mērķu sasniegšanai, realizējot dažādas aktivitātes – uzlabojot infrastruktūru, iegādājoties aprīkojumu, organizējot pasākumus un apmācības utt. 2018.gadā Preiļu novada pašvaldībā tika pabeigti 12 projekti gandrīz 280 tūkst. EUR apmērā (izņemot izglītības iestāžu īstenotos), tai skaitā vairāk nekā 200 tūkst. EUR ar valsts budžeta vai citu ārējo līdzfinansējumu. Lielākie no tiem: Preiļu parka hidrobūves Nr.4 pārbūve; pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja pārbūve Preiļu pagastā; Pelēču pagasta vasaras estrādes izbūve. Visvairāk bija neliela apjoma Preiļu Galvenās bibliotēkas un Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja realizētie projekti ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu – tikšanās ar grāmatu autoriem, vietējās vēstures un kultūras apzināšana u.tml. Jauniešu centrs “ČETRI” realizēja aktivitātes gan projektā “Proti un Dari” ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu (ESF), gan “Kopā varam” un “Līdzās Tev!” ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējumu.

Pašreiz Preiļu novadā tiek realizēti 34 projekti vairāk nekā 24 milj. EUR apmērā, ir apstiprināti un tiks uzsākti 2, bet izvērtēšanai ir iesniegti vēl 2 projekti. Turpinās visi iesāktie 16 specifisko atbalsta mērķu (SAM) projekti, tai skaitā 7 infrastruktūras attīstībai ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu vairāk nekā 20 milj. EUR apmērā un 9 – ar ESF atbalstu gandrīz 400 tūkst. EUR. Lielākie projekti ir:  Rietumu ielas izbūve; Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana Preiļu 1.pamatskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā; Rīgas un Brīvības ielu pārbūve un rotācijas apļa izbūve; Veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa izveide Preiļos. Turpinās darbi energoefektivitātes projektos Preiļu novada pašvaldības ēkās Raiņa bulvārī 19 un Rēzeknes ielā 26. Ar pašvaldības finansējumu tiek uzlabota infrastruktūra Preiļu pilsētā – Celtnieku ielā un Viļānu ielā, ar valsts budžeta atbalstu notiek Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona rekonstrukcija.

Uzņēmējdarbības centrā Preiļos izveidota atvērtā tipa birojs jeb koprades telpa (Kooperatīva ielā 6, 3.stāvā) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales plānošanas reģiona atbalstu. Turpinās uzņēmējdarbības atbalsta projekti vairāk nekā 4 milj. EUR apmērā – 2 noliktavu teritoriju izbūve pie Rietumu ielas un 1 teritorija Meža ielā. Šajos objektos paredzēts piesaistīt uzņēmējus, veicot attiecīgo objektu nomas tiesību izsoli. Pašvaldība jau 9.gadu organizēs Mazo un vidējo komercdarbību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursu.

Turpinās 4 projekti, ko līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku atbalstam (ELFLA) 1,7 milj. EUR apmērā – Preiļu novada pašvaldības ceļu pārbūve: Aizkalnes pagastā “Rinči-Gorliški-Raudovka”, bet Saunas pagastā “Lielie Anspoki” un “Purmaļi-Lielie Anspoki”, kā arī bērnu rotaļu laukuma izbūve Pelēču pagastā. Izskatīšanai ELFLA iesniegts projekts pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas pārbūvei.

No ESF līdzfinansētajiem SAM projektiem Izglītības pārvalde īsteno 4 – izglītības kompetenču attīstībai, karjeras atbalstam un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Iedzīvotāji aktīvi izmanto projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” sniegtās iespējas, bet lielāka iesaiste būtu nepieciešama projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Turpinās arī projekti “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (realizē Preiļu novada Labklājības pārvalde) un aktīvās nodarbinātības pasākums “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

Aizvien lielāka vērība tiek pievērsta Preiļu muižas kompleksam kā nozīmīgam pilsētas un visa novada infrastruktūras un tūrisma objektam – izstrādāta attīstības koncepcija; Preiļu pilī tiek īstenots SAM projekts “Rīteiropas vērtības”; Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” iegādāti stādi Preiļu parkam; ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes līdzfinansējumu veikta parka galveno vārtu stabu restaurācija; ar valsts budžeta līdzfinansējumu atjaunota hidrobūve un arī Ievas un Ādama saliņa ar tiltu. Notiek tenisa kortu izbūve projektā “Latgales reģiona iedzīvotāju aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšana (Aktīvs Latgalei)” ar Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu.

Starptautiskās sadarbības pasākumi un aktivitātes notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas projektos: “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus (Learn Eco Travel)” un “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē (Network-DigiHubs)”. 2019.gadā tiks uzsākti vēl 2 pārrobežu programmu projekti: Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas “Jauna dzīve tradicionālajām amatniecības prasmēm (Crafts-Man-Ship)” un Latvijas-Krievijas “Parki bez robežām (Parks without borders).

Jebkura projekta uzsākšana, realizācija un pabeigšana mūsdienās ir ļoti darbietilpīga, finansējuma devēji vēlas gan detalizētu projekta ieceru aprakstu, gan realizācijas gaitas un finanšu atskaites utt., pie tam – ar katru gadu dokumentu apjoms palielinās un prasības paliek stingrākas. Lielākās problēmas projektos saistītas ar birokrātiju iepirkumu procesos, būvprojektu un veicamo darbu kvalitāti, izpildes termiņu ievērošanu u.c. Preiļu novada pašvaldība aktīvi strādā, lai piesaistītu papildus finansējumu novadam, kas bieži vien no ārpuses ir “neredzams” darbs, piemēram, Attīstības daļas speciālistu kā projektu koordinatoru ikdiena saistīta galvenokārt ar elektroniskajām dokumentu sistēmām. Kopumā projektu realizācija noteikti ir komandas darbs, kurā iesaistīti praktiski visi  – gan domes vadība, grāmatveži, juristi, finansisti, tehniskie un citi speciālisti, gan domes struktūrvienību un iestāžu vadītāji, darbinieki u.c.

Liels paldies visiem, kas izstrādā, vada un realizē projektus! Paldies visiem, kas to novērtē un arī iesaistās projektu aktivitātēs!

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2019.