Nākamgad tiks labiekārtota SIA “Preiļu slimnīca” teritorija

04.12.2018.

Novembra domes sēdē deputāti skatīja biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “SIA “Preiļu slimnīca” publiski pieejamās āra teritorijas labiekārtošana” realizācijai.

Projekts tika iesniegts projektu konkursā ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta gaitā tiks labiekārtota SIA “Preiļu slimnīca” āra teritorija, izveidojot nepieciešamo zaļo zonu dažādām mērķgrupām – pansionāta iemītniekiem, slimnīcas klientiem, poliklīnikas apmeklētājiem, kā arī pārējiem iedzīvotājiem. Projektā paredzēta bruģa seguma izveide, kā arī soliņu, lapenes, apstādījumu un atkritumu tvertņu uzstādīšana. Teritorijas labiekārtošana veicinās vides sakopšanu, saglabāšanu un uzlabošanu, kā arī nodrošinās kvalitatīvu sociālo aprūpi un rehabilitāciju slimnīcas pacientiem, kas iepriekš nebija iespējama.

Veiksmīgai biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” projekta realizācijai deputāti šim mērķim paredzēja līdzfinansējumu 8443,09 eiro apmērā, kas tiks ņemts vērā pie Preiļu novada pašvaldības 2019. gada budžeta sastādīšanas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 18443,09 eiro.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 04.12.2018.