Pašvaldība piedalīsies Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā koplietošanas ūdensnoteku pārbūvei

03.12.2018.

Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums piedalīties projektu konkursā ar pieteikumu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK kods 4324411:03, 4324411:17, 4324411:18 pārbūve Preiļu pagastā, Preiļu novadā”.

Projekta ietvaros ir pieejami finanšu līdzekļi, kas ļaus sakārtot meliorācijas grāvjus, lai nodrošinātu jaunbūvējamās Rietumu ielas pilnvērtīgu funkcionēšanu nākotnē. Projekta pieteikumā ietvertās ūdensnotekas speciālisti ir novērtējuši kā prioritārās, kas atstāj vislielāko ietekmi uz Rietumu ielu un tai piegulošo teritoriju. Ar zemju īpašniekiem, uz kuru zemēm atrodas meliorācijas grāvji, darbības ir saskaņotas un  saņemta rakstiska piekrišana.

Projekta kopējā summa sastāda 90 144.69 eiro, no kuriem ELFLA finansējums – 81130.22 eiro, kas ir 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 9 014.47 eiro, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās izmaksās iekļautas arī vispārējās izmaksas 7% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām un sastāda 4 441.60 eiro – meliorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite paskaidroja, ka kopš valsts neatkarības atjaunošanas meliorācijas sistēmas ir atstātas pašplūsmā. Pēdējos gados šajā jomā pašvaldība ir realizējusi vienu projektu Preiļu pagasta Līčos. Iesākot Rietumu ielas būvniecību, ir svarīgi sakārtot meliorācijas sistēmas, lai lietainā laikā liekais ūdens tiktu laicīgi novadīts.

Dalība projektu konkursā notiks, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 30. septembra noteikumiem Nr. 600 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā” pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma kods 4.3. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka projektus infrastruktūras uzlabošanai var iesniegt pašvaldība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē, ņemot vērā zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, uz kuru zemēm atrodas iepriekš minētie grāvji, piekrišanu.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2018.