Pašvaldība prioritārā secībā labiekārtos bērnu rotaļu laukumus

03.12.2018.

27. novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu pilnveidot, labiekārtot, uzturēt un attīstīt bērnu rotaļu laukumus Preiļu pilsētā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošām vai ilgtermiņa nomā esošām zemes vienībām. Saskaņā ar domes lēmumu prioritārā secībā ar rotaļu elementiem tiks papildināti trīs bērnu rotaļu laukumi: Aglonas ielā 1A – pie Labklājības pārvaldes, kas atrodas uz ilgtermiņa nomas zemes, Daugavpils ielā 53A – aktīvās atpūtas zona pludmalē, un Pils ielā 4, kuri abi atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes. Šim mērķim 2019. gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti līdzekļi līdz 20 000 eiro.

Jautājums domes sēdē tika skatīts, pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem par bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu pilsētā. Pirms lēmuma pieņemšanas rotaļu laukumus apsekoja pašvaldības komisija, novērtējot katra laukuma stāvokli.

Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite informēja, ka kopumā rotaļu laukumus var iedalīt trīs kategorijās atkarībā no tā, kam piederošā zemes īpašumā tie ir uzstādīti.

Vieni no tiem atrodas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistāmajiem zemes gabaliem, kur dzīvojamās mājās ir privatizēti dzīvokļi un pie dzīvokļiem privatizēta arī zemes domājamā daļa. Šīs mājas Preiļu pilsētā ir nodotas apsaimniekošanā SIA “Preiļu saimnieks”, par ko noslēgti līgumi ar katru dzīvokļa īpašnieku vai to apsaimniekošanai izveidotas biedrības.

Otra kategorija ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras atrodas uz privātīpašnieku zemēm (Rēzeknes ielas mikrorajons, Saltupes ielas mikrorajons, Viļānu ielas mājas Nr.2, Nr.4 un Nr.6). Arī šīm mājām, kurām nav izveidotas biedrības, apsaimniekošanas darbus veic SIA “Preiļu saimnieks”, un dzīvokļu īpašniekiem ir noslēgti līgumi gan ar apsaimniekotāju, gan ar zemju īpašniekiem par zemes nomu zem dzīvojamām mājām.

Trešā kategorija ir tie bērnu rotaļu laukumi, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vai uz zemes, ar kuras īpašnieku pašvaldībai ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums (Preiļu Romas katoļu baznīca).  Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldība drīkst sakārtot tikai šādus bērnu rotaļu laukumus, bet nedrīkst ieguldīt līdzekļus privātīpašumos.

Informējam iedzīvotājus arī par to, ka Preiļu novada domes sēdē tika pagarināts būvdarbu līgums bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai Pelēču pagastā. Būvdarbu izpildes termiņš noteikts līdz 2019. gada 15. maijam.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2018.