Preiļu novada dome 14. decembrī rīko pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta”  augošo koku ciršanas tiesību atkārtotu mutisku izsoli

03.12.2018.

Preiļu novada dome 2018. gada 14. decembrī plkst. 11.00 rīko pašvaldības īpašumā “Seiļu kapsēta”  (kadastra Nr.  7658 002 0157) augošo koku ciršanas tiesību atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena – EUR 480,00. Izsoles solis – EUR 20,00.

Nodrošinājuma nauda – EUR 48,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 03.12.2018. līdz 13.12.2018. plkst. 16.00 novada domē Raiņa bulvārī 24, Preiļos (1. stāvs, 3. kabinets).

Informācija pa tālruni 28367578.

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2018.