Apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020. gadam

25.07.2018.

Ar 2018. gada 25. jūlija Sociālo pakalpojumu attīstības padomes lēmumu apstiprināts Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.- 2020. gadam. Pašvaldības var uzsākt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Latgalē. 

Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns  ir attīstības plānošanas dokuments, kura galvenais uzdevums ir plānot optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales pašvaldībās, lai nodrošinātu sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai un novērstu personu nokļūšanu institūcijās. Galvenās mērķa grupas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni sociālās aprūpes centros un bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem  var iepazīties šeit.

Preiļu novada Labklājības pārvalde jau piedalās projektā „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, un tā ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Iepazīties ar  individuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā – skat. informāciju: Aicinājums saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Preiļu novada dome ir saņēmusi arī uzaicinājumu iesniegt projekta pieteikumu 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta iesniegumu otrajai atlases kārtai, kurā tiks plānots izveidot grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Sīkāku informāciju var iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē, zvanot pa tālruni 65323200, 28638567 (Lauris Pastars), vai Latgales plānošanas reģionā, zvanot pa tālruni 654 40862.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.