Aprūpes mājās pakalpojums Preiļu novadā joprojām pieprasīts

11.06.2018.

Jau 15 gadus Preiļu novadā tiek nodrošināta aprūpes mājās pakalpojuma sniegšana vecuma/invaliditātes pensijas saņēmējiem pamatvajadzību nodrošināšanai, kuri objektīvu apstākļu dēļ nespēj sevi aprūpēt. 2010.gadā aprūpes mājās birojs ticis piereģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (šī gada jūnija sākumā iesniegti dokumenti tā pārreģistrācijai), kā arī 2017.gada sākumā ministrija veikusi tā sniegtā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanu. Aprūpes mājās biroju vada sociālā darbiniece Anastasija Vinogradova.

Paēst, padzert, aiziet uz tualeti – šīs darbības cilvēkam ir jāprot veikt pašam, tikai tad var domāt par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu – skaidro A.Vinogradova. Ja kaut vienu no darbībām cilvēks pats nevar veikt, tad jādomā par pakalpojumu institūcijā.

Sabiedrība noveco, un arvien pārvaldē pēc palīdzības vēršas radinieki, lai rastu risinājumu vecā cilvēka aprūpē. Gada sākumā aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 28 personām, no kurām 19 ir vientuļie pensionāri, tai skaitā 17 cilvēkiem noteikta invaliditāte.

Kopš pakalpojuma ieviešanas pirmsākumiem, tikuši noteikti trīs līmeņi, un katram no tiem ir savs sniedzamo pakalpojumu klāsts atkarībā no tā, ko cilvēks spēj izdarīt pats. Pirmajā aprūpes līmenī, kas sastāda 21 stundu mēnesī, personai piesaistītais aprūpētājs piegādā pārtiku, medikamentus, palīdz apmaksāt rēķinus, uzkopj telpas, mazgā veļu, kā arī organizē medicīniskās palīdzības sniegšanu (sazvana ģimenes ārstu, izsauc neatliekamo palīdzību, piesaka medikamentu receptes u.tml.).  Nākamajā līmenī, kas jau ir 31 stunda mēnesī, aprūpētājs nodrošina personīgo higiēnu, vismaz reizi nedēļā palīdzot cilvēkam nomazgāties, kā arī palīdz ēdiena gatavošanā, un, ja nav labierīcību – ienes malku un ūdeni. Trešais līmenis – 42 stundas mēnesī, ietver visu iepriekš minēto, kā arī ēdiena pagatavošanu un krāšņu kurināšanu, ja aprūpējamā persona dzīvo mājoklī bez ērtībām. Reizi gadā, novērtējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti, cilvēka vajadzības un pašaprūpes spējas dinamikā, aprūpes līmeni, ja nepieciešams, var mainīt. Aprūpējamā persona maksā līdzmaksājumu no 1,42 – 11,38 EUR atkarībā no pensijas lieluma un piešķirtā aprūpes līmeņa. Tomēr ir ļoti daudz nianšu, lai piemeklētu atbilstošu aprūpētāju – gan valodas, gan temperamenta ziņā.

Lai saņemtu pašvaldības nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojumu, personai jāvēršas Labklājības pārvaldē ar iesniegumu (veidlapu iespējams atrast gan pašvaldības mājas lapā, gan saņemt pie sociālā darbinieka) un ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un kontrindikāciju neesību. Pēc tam sociālais darbinieks novērtē ģimenes locekļu un/vai likumīgo apgādnieku un pašvaldības iespēju nodrošināt aprūpi, jo saistošajos noteikumos atrunāti vairāki ierobežojumi pakalpojuma saņemšanai. Situāciju sarežģī tas, ja likumīgie apgādnieki ir citas pašvaldības iedzīvotāji – tad ir grūti pierādīt viņu ienākumu apmēru, lai atbrīvotu viņus no līdzmaksājuma. Kā pozitīvais Preiļu novadā jāmin tas, ka par likumīgajiem apgādniekiem neuzskata personas, ja tie ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji. Arvien biežāk sociālajai darbiniecei nākas saskarties ar situācijām, kad vecāks, sava izlaidīgā dzīves veida dēļ, nav audzinājis savus bērnus, taču juridiski vecāku vara nav tikusi pārtraukta, bet, pienākot vecumdienām, sociālajam darbiniekam jebkurā gadījumā jāizvērtē bērnu iespēja palīdzēt savam vecākam. Bērni gan visbiežāk atsakās palīdzēt vecākam, kurš mazotnē nav viņu audzinājis. Tāpat problēmu sagādā tas, ja pakalpojums jānodrošina lauku teritorijā – aprūpētājam transporta izdevumi sanāk lielāki, nekā saņemtā atlīdzība. Arī pārvaldes rīcībā esošais transports nav atbilstošs, lai dotos pie iedzīvotājiem uz novada laukiem. Ne reti, laikapstākļu ietekmes rezultātā, ar vieglo automašīnu ceļš līdz apdzīvotajām mājām nav izbraucams.

Jau sākotnēji, kā arī šobrīd pakalpojums tiek pirkts no fiziskām personām, kuras ir reģistrētas kā pašnodarbinātas. Dažiem tas ir tikai papildus ienākumu gūšanas avots, dažiem – pamatdarbs.  Stundas maksa par aprūpētāja pienākumu veikšanu pašvaldībā noteikta 3,00 EUR apmērā, taču aprūpētājam pašam jānodrošina darba aizsardzības līdzekļi. Labklājības pārvalde gan iespēju robežās rūpējas par aprūpētāju profesionālās kompetences pilnveidi. Tā pagājušā gada nogalē par pārvaldes budžeta līdzekļiem visām aprūpētājām tika noorganizēts seminārs par vecu cilvēku aprūpes specifiku, un, kā min Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars, šogad plānotas apmācības par pirmo medicīnisko palīdzību, lai atsvaidzinātu jau esošās zināšanas.

A.Vinogradova, ikdienā strādājot ar aprūpes jautājumiem, ļoti bieži saskaras ar nepieciešamību nodrošināt diennakts aprūpi, piemēram, ja vecais cilvēks atgriežas no uzturēšanās aprūpes institūcijā uz dzīvi mājās. Daudzi bērni, kuri savus vecākus var apciemot tikai nedēļas nogalēs vai svētkos, vēlētos saviem vecākiem palīgu un pieskatītāju gan dienā, gan naktī, taču šādu pakalpojumu aprūpes mājās birojs diemžēl nesniedz. Tāpēc aicinām atsaukties cilvēkus (gan sievietes, gan vīriešus), kuri varētu veikt aprūpētāja pienākumus, jo Labklājības pārvaldei trūkst informācijas par cilvēkiem, kuri, piemēram, beidz aprūpētāju kursus Nodarbinātības valsts aģentūrā. Ja cilvēkam ir medicīniskā, sociālā darbinieka vai psihologa augstākā izglītība, aprūpētāja pakalpojumu var sniegt bez kvalifikācijas kursu beigšanas. Tie, kuriem nav atbilstošas izglītības, bet viņi gribētu un varētu apgūt aprūpētāja kursu, un viņiem ir pieredze un iemaņas radinieku aprūpē, var nokārtot īpašu pārbaudījumu testu, un apliecību iegūt pat vienas dienas laikā. Kā uzsver sociālā darbiniece, galvenais ir jāmīl cilvēki, tikai tad var strādāt par aprūpētāju. Tāpat vairāk ir jāmāk klausīties, ne runāt pašam, kā arī jāievēro konfidencialitāte.

Visa informācija par iespēju sniegt aprūpētāja pakalpojumu, kā arī iesniedzamajiem dokumentiem un nosacījumiem aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai pieejama, sazinoties ar Aprūpes mājās biroja vadītāju Anastasiju Vinogradovu.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 11.06.2018.