31. maija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

31.05.2018.

PREIĻU  NOVADA  DOME
PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2018. gada 31. maijā, plkst. 15:00
Preiļu novada mūzikas un mākslas skolas konferenču zālē

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par atlīdzību par amatpersonas pienākumu pildīšanu
 2. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes ielā 24-32, Preiļos pārņemšanu pašvaldības īpašumā
 3. Par neapdzīvojamo telpu nomu Raiņa bulvārī 24, Preiļos
 4. Par nedzīvojamo telpu nomu
 5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
 6. Par zemes nomas līguma izbeigšanu
 7. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
 8. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā
 9. Par līdzekļu piešķiršanu SIA “Labie koki”
  10.  Par Preiļu novada domes noteikumu Nr. 2015/03 „Tirgus izpētes kārtība Preiļu novada pašvaldībā” grozījumu apstiprināšanu
  11.  Par grozījumiem Preiļu novada domes iepirkumu komisijas nolikumā
  12.  Par grozījumiem Preiļu novada domes darba samaksas nolikumā
  13.  Par Preiļu novada domes 2018. gada 22. marta lēmuma Nr. 4. p.5  “Par aizdevumu  Eiropas Reģionālās attīstības fonda ( ERAF) darbības  programmas “Izaugsme un nodarbinātība ” prioritārā  virzienā  “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM 8.1.2  “Uzlabot vispārējās izglītības  iestāžu mācību vidi “  iesniegtā projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu,  būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai” atcelšanu
  14.  Par aizdevumu  ERAF SAM 8.1.2  projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” neattiecināmo izmaksu segšanai  un pašvaldības finansējuma nodrošinājumam

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

15.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
16.  Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu
17.  Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
18.  Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības
19.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
20.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
21.  Par  pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
22.  Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

23.  Par tirdzniecības vietu ierādīšanu
24.  Preiļu novada attīstības rādītāju izvērtējums par 2017. gadu
25.  Par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016. – 2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
26.  Par sadarbības līguma slēgšanu
27.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
28.  Par nekustamā īpašuma sadali
29.  Par konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” žūrijas izveidošanu
30.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai  Preiļu novadā 

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2018.