JAUNIEŠIEM Preiļu novadā ir iespēja uzlabot savas prasmes, atrast darbu vai uzsākt mācības

30.05.2018.

JAUNIEŠIEM (15 – 29 g.) Preiļu novadā ir iespēja  uzlabot savas prasmes, atrast darbu vai uzsākt mācības,  piedaloties projektā “PROTI un DARI!”

Preiļu novadā tiek īstenots projekts “PROTI un DARI!”, nr. 8.3.3.0./15/l/001 , kura laikā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu – NEET jaunieši – tiek iesaistīti dažādos neformālās izglītības un citos pasākumos, aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, kā arī nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā.

Šobrīd projektā ir iesaistīti divi jaunieši, kuri sekmīgi, ar interesi un aizrautību apgūst sev jaunas lietas, zināšanas, prasmes, kā arī iesaistās dažādos pasākumos, apmeklē sev interesējošas un vajadzīgas vietas un uzņēmumus. Jauniešiem tiek sniegts arī individuāls, regulārs mentora atbalsts un nepieciešamo speciālistu konsultācijas.

Projekta īstenošanas laiks vienam jaunietis ir 2 līdz 9 mēneši (katram jaunietim individuāli)

Visi projekta pasākumi un aktivitātes iesaistītajam jaunietim tiek segti no projekta finansējuma.

Ja TU:

–          Esi jaunietis/-te no 15 līdz 29 gadu vecumam.
–          Vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē.

Ja TU:

–          Nemācies
–          Nestrādā
–          Neapgūsti arodu
–          Nesaņem bezdarbnieka pabalstu

Ko TU iegūsi?

–          Sapratīsi – ko tu gribi?
–          Apzināsies, ko tu proti un kas tevi interesē.
–          Celsi savu motivāciju un pašapziņu.
–          Iepazīsies ar jauniem cilvēkiem.
–          Iemācīsies interesantas lietas.
–          Saņemsi mentora atbalstu.
–          Saņemsi speciālistu konsultācijas.
–          Piedalīsies pasākumos un semināros.
–          Brauksi ekskursijās, pieredzes apmaiņās uz uzņēmumiem.

Kas tev jādara, lai pieteiktos projektā?

SAZINIES AR MUMS!

Kontaktinformācija:

Kārsavas iela 4, Preiļos
https://www.facebook.com/jcentrs4/
jauniesu.centrs@preili.lv
29327010 Santa

Paredzētais atbalsts jauniešiem:

  1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

v  regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;

v  formālās un ikdienas mācīšanās,

v  speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības personālu),

v  dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),

v  brīvprātīgā darba aktivitātes,

v  iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

v  profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;

v  iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.

v  specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu)

Vairāk par projektu Nr.8.3.3.0./15/l/001 “PROTI un DARI!”:

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

Preiļu novada pašvaldība ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) īstenotajā Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā “PROTI un DARI!”.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.