24. aprīļa Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

24.04.2018.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2018.gada 24.aprīlī, plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

  1. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2017.gada pārskatu
  2. Par Preiļu novada pašvaldības 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
  3. Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu
  4. Par Preiļu novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu
  5. Par līdzekļu piešķiršanu Izglītības iniciatīvu centram
  6. Par papildus finansējuma  piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam lielformāta spēlei
  7. Par līdzfinansējuma  piešķiršanu Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam Valsts KKF projektam
  8. Par atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu
  9. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu
  10. Par Preiļu pilsētas autoostas ēkas iegādi pašvaldības īpašumā
  11. Par Preiļu novada 2017. gada 27. aprīļa lēmuma (protokola Nr., 5 26 §) grozīšanu sakarā ar izmaiņām projektā “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”
  12. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu
  13. Par līdzekļu piešķiršanu
  14. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā
  15. Par pirkuma līguma noslēgšanu
  16. Par zemes iznomāšanu
  17. Par pirkuma līguma noslēgšanu

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

  1. Par  grozījumiem Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikumā
  2. Par saistošo noteikumu Nr. 2018/7 “Grozījumi Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”” precizēšanu
  3. Par Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu
  4. Par grozījumiem Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
  5. Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
  6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
  7. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
  8. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
  9. Par  pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
  10. Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa
  11. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu rindas
  12. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 1, grupa nr.1 rindas apstiprināšanu
  13. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.1, grupa nr.2 rindas apstiprināšanu
  14. Par sociālo dzīvokļu reģistra nr. 2.rindas apstiprināšanu
  15. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr.3 rindas apstiprināšanu
  16. Par pašvaldības dzīvokļu reģistra nr. 4 rindas apstiprināšanu

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai  Preiļu novadā
  2. Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu
  3. Par Preiļu novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu
  4. Par adrešu dzēšanu un piešķiršanu
  5. Par nekustamā īpašuma sadali
  6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
  7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 24.04.2018.