Noslēdz līgumu par divu izglītības iestāžu modernizēšanu Preiļos

06.04.2018.

5. aprīlī Rīgā, Reģionālo attīstības centru apvienības telpās, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par divu Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu – Preiļu 1. pamatskolas un J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas – mācību vides uzlabošanu.

Pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa un Kuldīgas, Valkas un Tukuma novadu pašvaldību vadītāji.

SAM projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019 “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”  ietvaros  abās Preiļu novada izglītības iestādēs notiks mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstoša vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Pirms līguma parakstīšanas Maruta Plivda pateicās Izglītības un zinātnes ministram un CFLA vadībai par iespēju piesaistīt finansējumu, jo izmaiņas izglītībā ir nepieciešamas un skolām jāiet pa priekšu visām tendencēm, kas notiek pasaulē. M.Plivda atzina, ka jaunieši ir mūsu nākotne, un ieguldījums izglītībā nepieciešams regulāri – katru gadu.   

Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Līga Upeniece pastāstīja, ka mācību vides modernizēšanas nolūkos tiks veikta abu izglītības iestāžu telpu pārbūve un atjaunošana, tiks iegādāts moderns informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums mācību procesa nodrošināšanai, mācību klašu telpās iegādātas jaunas mēbeles gan skolēnu, gan skolotāju darbam. Prioritāri tiks atjaunoti abu izglītības iestāžu vecie mācību korpusi. Viena no svarīgākajām projekta darbībām ir vērsta uz dabaszinātņu jeb STEM mācību priekšmetu attīstību 7.-9. klasēm, tāpēc tiks veidots un aprīkots jauns fizikas un ķīmijas mācību priekšmetu kabinets ar laboratorijām JEPVĢ, savukārt P1P – apvienotais fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetu kabinets ar laboratoriju.

Finansējums tiks izmantots arī abu izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošanai. Pie pamatskolas tiks pabeigta sporta laukuma atjaunošana, papildinot to ar āra vingrošanas rīku joslu un teritoriju norobežojošu žogu, sporta zāles ģērbtuves tiks atjaunotas ģimnāzijā. Ģimnāzijas dienesta viesnīcā tiks veikts daļējs telpu remonts un nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem, savukārt reģionālā metodiskā centra vajadzībām iegādāts tiešsaistes komunikācijas aprīkojums un mēbeles.

Kopējā līguma summu sastāda 2 417 449,94 eiro. Projekta īstenošanai piešķirtais ERAF finansējums – 1 799 767 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 132 918,63 eiro, pašvaldības finansējums tiks nodrošināts 398 755,89 eiro apmērā, publiskās neattiecināmās izmaksas sastāda 86 008,42 eiro. Projekta ieviešanas termiņš – 2020. gada 31. decembris.

5. aprīlī līgumus par finansējuma piesaisti izglītībai parakstīja arī Kuldīgas, Valkas un Tukuma pašvaldību vadītāji.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.