Preiļu novada pašvaldība pieņem lēmumu piedalīties projektā par institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu palielināšanu dzīvesvietā

22.03.2018.

Preiļu novada domē pieņemts lēmums piedalīties SAM 9.2.2. projektā par institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu palielināšanu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Saskaņā ar projekta pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” aktivitātēm Preiļu novadā nolemts piedalīties plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu un izveidot grupu dzīvokļus 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu iespējams saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu, 8 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būtu iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Projekta realizēšanas gadījumā minētie pakalpojumi tiktu sniegti pielāgotās telpās Paulāna ielā 1a, Aglonas ielā 1a, Preiļos, un Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā.

Plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektam paredzams 321 116 eiro, kas sastāda 85% no projekta izmaksām. Nacionālais finansējums ieplānots 56 668 eiro jeb 15% no kopējām izmaksām. Kopējais projekta finansējums – 377 784 eiro (ar PVN).

Deputāti nolēma saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Preiļu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības.

Deinstitucionalizācijas process ir pāreja no institucionālas aprūpes uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, rūpes par indivīdu kopienā, nevis institucionālā vidē, ietekmējot indivīdu, viņa ģimenes locekļus, sabiedrību, kā arī veselības aprūpes un labklājības sistēmu kopumā.

Kontrole par lēmuma izpildi uzdota Preiļu novada domes Labklājības pārvaldes direktoram Laurim Pastaram, kurš kā būtisku ieguvumu saskata projekta rezultātu. Realizējot visas paredzamās aktivitātes, institūcijās netiktu uzņemti jauni klienti no Preiļu novada, iemītnieki no institūcijām tiktu sagatavoti pārejai uz dzīvi sabiedrībā un atgrieztos tajā. Tiktu izveidoti sabiedrībā balstīti pakalpojumi un nodrošināta klientu tiesību aizsardzība un atbalsts ikdienā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2018.