Preiļu novadā tiks uzlabota lauku ceļu infrastruktūra

22.03.2018.

Aizvadītā gada rudenī Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atbalstīja Preiļu novada domes iesniegto projektu “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”, kas paredz pašvaldības autoceļu Rinči – Gorlišķi – Raudovka (Aizkalnes pagastā) un Purmaļi – Lielie Anspoki (Saunas pagastā) pārbūvi.

Lai nodrošinātu projekta priekšfinansēšanu, deputāti 22. marta domes sēdē nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē 606 262 eiro apmērā. Aizņēmuma pamatsummas atmaksa tiks veikta ar atlikto maksājumu, sākot ar 2019. gada septembra mēnesi, atmaksu garantējot ar novada domes budžetu.

Projekta gaitā tiks veikta minēto ceļu rekonstrukcija 4,68 kilometru garumā, paredzēta ceļa seguma pārbūve, asfaltbetona brauktuves seguma konstrukcijas izbūve (krustojums) posmā “Rinči – Gorlišķi – Raudovka”, abu ceļu autoruzraudzība, būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība. Ir noslēdzies arī Preiļu novada domes būvdarbu iepirkums, un uzvarētāja abiem ceļu posmiem ir SIA “Ošukalns”. Projekta rezultātā tiks uzlabota vietējās nozīmes ceļu kvalitāte, kas nodrošinās labu  piekļūšanu apdzīvotajām vietām, tāpat tiks uzlabota satiksmes drošība un samazināts ceļa negadījumu risks. Lauku ceļu pārbūve tiks uzsākta šī gada jūnijā,  būvdarbi tiks pabeigti līdz šī gada 31. oktobrim.

Projekta kopējā summa ir 681 510,82 eiro, ietverot ceļu pārbūvi, autoruzraudzību, būvuzraudzību un būvprojekta izstrādi, tai skaitā attiecināmās izmaksas 662 384,35 eiro, kas sadalās kā Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējums 376 245,21 eiro, pašvaldības līdzfinansējums un neattiecināmās izmaksas  sastāda 305 265,61 eiro.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2018.