LLU sadarbosies ar Preiļu novadu

09.03.2018.

9. martā LLU Jelgavas pilī tika parakstīts sadarbības līgums starp universitāti un Preiļu novada domi, lai oficiāli nostiprinātu jau iepriekš sāktās kopīgās aktivitātes un mērķtiecīgi strādātu uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes un pētniecības saskaņotai attīstībai. Līgumu parakstīja LLU rektore Irina Pilvere un Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Sadarbības līguma parakstīšana ir Preiļu novada pašvaldības rosināta aktivitāte. Jau šī gada sākumā sākta sadarbība ar LLU Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēkiem un ainavu arhitektūras studentiem un organizēta izpētes vizīte Preiļos. Tās ietvaros studiju programmas „Ainavas arhitektūra un plānošana” 3. kursa studenti izstrādās idejas Preiļu muižas kompleksa un parka attīstības koncepcijai, kas iekļaus parka attīstības un turpmākās izmantošanas vīziju.

„Preiļu muižas komplekss un parks ir unikāla vieta ar daudz ūdenstilpnēm, kam nepieciešama sakārtošana un meliorācija. Topošie ainavu arhitekti piedāvās parka attīstības vīzijas, taču, slēdzot līgumu ar universitāti, sagaidām arī citu universitātē pārstāvēto nozaru mācībspēku un studentu iesaisti. Redzam, ka šīs vietas attīstība jārisina kompleksi un LLU Jelgavā ir nepieciešamie speciālisti vides zinātnē, zemes ierīcībā un ģeodēzijā, hidromeliorācijā u.c. zinātņu nozarēs,” stāsta Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda.

Līguma parakstīšanā piedalījās arī Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva, kas skaidroja, ka minētā teritorijas attīstība ir būtiska pašvaldībai un ka tam tiks piesaistīts ES fondu finansējums. Līdz ar to LLU tiks aicināta kļūt par projekta partneri, piesaistot savus sadarbības partnerus un starptautiskos ekspertus teritorijas attīstības plānošanā un īstenošanā.

Tikšanās laikā pārrunāta arī skolēnu karjeras plānošana un LLU piedāvātās iespējas iepazīties ar Jelgavā īstenotajām studiju programmām. Šobrīd no Preiļu novada LLU dažādās studiju programmās studē 22 studenti. Lielākā daļa no viņiem izvēlējušies studijas Lauksaimniecības, Ekonomikas un sabiedrības attīstības un Meža fakultātēs. Savukārt pa vienam vai pāris studentiem ir arī citās – Pārtikas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģiju, Veterinārmedicīnas, Vides un būvzinātņu un Tehniskajā fakultātē.

Tāpat Preiļu pašvaldība ieinteresēta turpināt sadarbību ar LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu, kas sākta iepriekšējos gados, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā. LLU zinātnieki rada inovācijas pārtikā, inženierzinātnēs, enerģētikā, informācijas tehnoloģijās, kas savukārt būtu noderīgas Preiļu uzņēmējiem.

Noslēgtais līgums starp universitāti un novadu paredz sadarbību kopīgu semināru, konferenču, vispārizglītojošu pasākumu organizēšanā, savstarpēju konsultāciju sniegšanā, mūžizglītības veicināšanā un popularizēšanā. Tāpat ir paredzēta jauniešu motivēšana studijām LLU, sadarbība skolēnu pētniecisko darbu izstrādē un laboratoriju aprīkojuma izmantošanā. Studiju procesa un pētniecības veicināšanai plānota kopīgu Eiropas Savienības finansētu projektu pieteikumu sagatavošana, pētniecības projekti maģistrantiem un doktorantiem, mācību prakšu organizēšana un īstenošana, akadēmisko un profesionālo studiju programmu izstrāde un pilnveidošana, kā arī mācību materiālu izstrāde, mudinot pievērsties zinātnei.

LLU ir vadošā zinātnes un tehnoloģiju universitāte Baltijas valstīs ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai, kas sagatavo akadēmiski izglītotus speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības un kokapstrādes, pārtikas, ainavu arhitektūras, sociālo un inženierzinātņu, kā arī citās jomās.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.