Tiks uzsākta Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016. – 2031. gadam grozījumu izstrāde

21.02.2018.

21. februāra domes sēdē deputāti nolēma uzsākt Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016. – 2031. gadam grozījumu izstrādi un apstiprināja darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei. Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko.

Grozījumu izstrādei apstiprināta darba grupa, kuras sastāvā darbosies Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, Preiļu novada Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins un Preiļu novada domes arhitekte Agnija Vaivode.

Preiļu novada domes Attīstības daļai uzdots pašvaldības mājas lapā www.preili.lv publicēt paziņojumu un ievietot lēmumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Teritorijas plānojuma 2016. – 2031. gadam grozījumu izstrāde notiek, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.daļu, 23.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu un Preiļu novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam, kurā noteikts Preiļu novada ekonomiskais profils/specializācija un ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskais uzstādījumu ietvars, kā arī, lai nodrošinātu atbalstu ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, īpaši uzņēmējdarbības atbalsta sekmēšanai, atsevišķās novada teritorijās.

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2018.