Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par darbu 2017. gadā

28.02.2018.

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām  personām profesionālu sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psihosociālu atbalstu, kā arī veic sociālo pakalpojumu administrēšanu.

2017. gada divpadsmit mēnešos, izvērtējot personu ienākumus, trūcīgas personas/ģimenes statuss ir piešķirts 217 ģimenēm.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados lielākie līdzekļi izlietoti pabalsta GMI (garantētā minimālā ienākumu) līmeņa nodrošināšanai, kas 2017.gada divpadsmit mēnešos kopā sastāda 59422,73 EUR. Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek noteikts divās kategorijās: atbilstoši valstī noteiktajam, kas paredz gan pieaugušajam, gan bērnam minētā pabalsta apmēru 50,00 EUR mēnesī, un atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam, ka GMI līmenis pilngadīgai personai ar invaliditāti un pensijas vecuma personai ir 115,00 EUR mēnesī.

Preiļu novads ir viena no tām pašvaldībām, kura izvērtē ģimenes/personas atbilstību maznodrošinātas ģimenes/personas statusam – aizvadītajā gadā maznodrošinātas ģimenes/personas statuss piešķirts 15 ģimenēm. Izsniegtā izziņa vairumā gadījumu bijusi nepieciešama, lai stātos rindā sociālās dzīvojamās platības saņemšanai.

Mājokļa pabalsts (kurināmā iegādei vai saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai), kas līdzās GMI pabalstam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pašvaldībām noteikts kā prioritāri izmaksājams, pagājušajā gadā piešķirts 213 trūcīgām  ģimenēm ar kopējo summu 25035,00 EUR apmērā un 144 pensijas vecuma personām, ar kopējo summu 17730,00 EUR apmērā. Kopā mājokļa pabalstam izlietoti 42765,00 EUR.

Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 68 ģimenes un izlietotā summa sastāda 11440,00 EUR.  Pabalsta apmērs, saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tiek diferencēts atkarībā no tā, vai bērna vecāki ir Preiļu novada iedzīvotāji. Pabalstu pilnā apmērā – 220,00EUR saņēmušas 36 ģimenes (abi vecāki pašvaldības iedzīvotāji), bet 32 ģimenēm bērna piedzimšanas pabalsta izmaksāts 50% apmērā no pamatsummas – 110,00EUR, par cik tikai viens no jaundzimušā vecākiem bijis Preiļu pašvaldības teritorijas iedzīvotājs.

Pabalsta –  50% atlaide par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimenēm izlietoti 9869,97 EUR un 271,97 EUR trūcīgām ģimenēm.

Pabalsts pēc atgriešanās no soda izciešanas ieslodzījumā izmaksāts 6 personām par kopējo summu 240,00 EUR.

Apbedīšanas pabalsts piešķirts 139 personu (pensijas, darbspējas vecuma personu apbedīšanai, kurām nav trūcīgas personas statusa) apbedīšanai un izmaksātā summa sastāda 13720,00 EUR. Tāpat apbedīšanas pabalsts piešķirts 9 trūcīgo personu apbedīšanai par kopējo summu 2615,00 EUR.

Medicīnas pabalstu saņēmušas 13 trūcīgas personas par summu EUR 354,92. Pieprasītāks minētais pabalsts bijis  pensijas vecuma personu vidū – to saņēmušas 56 personas par kopējo summu 1646,34 EUR.

Lai kaut daļēji palīdzētu ģimenēm sagatavot bērnus skolas gaitu uzsākšanai, vairāku gadu garumā tiek piešķirts pabalsts mācību līdzekļu iegādei, ko aizvadītajā gadā saņēmušas 28 ģimenes par kopējo summu 1720,00 EUR.

Preiļu novada Labklājības pārvalde administrē arī citus materiālās palīdzības pabalstu veidus.  Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadus, ir saņēmušas 63 personas, to izmaksai bijuši nepieciešami 1890,00 EUR.

Aizvadītajā gadā Preiļu novadā tikuši sumināti 5 zelta kāzu jubilāru ģimenes, kuras saņēmušas pabalstu zelta kāzu jubilejā par kopējo izdevumu summu 1030,00 EUR.

Gada nogalē jau vairāku gadu garumā pieņemts materiāli atbalstīt īpašas sociāli mazaizsargātās personu grupas. Tādejādi vienreizēju pabalstu 15 EUR apmērā saņēmusi 851 persona – vientuļie pensionāri, politiski represētās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kopā izmaksātā summa sastāda  12765,00 EUR.

Jau vairāku gadu garumā ārpusģimenes aprūpes pakalpojumus citu pašvaldību audžuģimenēs saņem 11 bērni, tādejādi pabalstam audžuģimenēm izlietoti 19140,00 EUR, savukārt sociālo garantiju nodrošināšanai bērniem bāreņiem, kuri sasnieguši pilngadību, izmaksātie pabalsti sastāda 5159,01 EUR. 

2017.gadā ticis ieviests jauns pabalsta veids – materiāls atbalsts rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa. Minēto pabalstu 50 EUR apmērā saņēmusi 31 persona, kopā izmaksātā summa sastāda 1600,00 EUR.

Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Preiļu novadā nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība – pansionāts “Preiļi” ar iespēju izmitināt 48 klientus. 2017.gada laikā pansionātā nodrošināts pakalpojums 75 personām. Savukārt citas pašvaldības pansionātos pakalpojums nodrošināts  9 Preiļu novada iedzīvotājiem. Aizvadītā gada laikā izlietoti finanšu līdzekļi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sekojošās citu pašvaldību institūcijās: SAC “Rušona” – 247,44 EUR,  “V un SAC “Dagda”” – 13078,92 EUR, Zilupes “V un SAC” 149,40 EUR, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā pašlaik pakalpojumu saņem viena persona, pakalpojuma apmaksai izlietojot 1034,29 EUR.   

Jau ilgstoši  Preiļu novada Labklājības pārvalde organizē un nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība – “Aprūpes mājās birojs”. Aprūpes mājās pakalpojums ticis nodrošināts  29 novada iedzīvotājiem, no tiem gada laikā pakalpojumu saņēmušas 26 pensijas vecuma personas un 3 personas darbspējīga vecuma ar invaliditāti. Pakalpojumu sniedz pašnodarbinātas personas, ar kurām tiek slēgts trīspusējs līgums.  Patreiz pakalpojuma sniegšanai piesaistītas 12 aprūpētājas. Par pakalpojumu – aprūpe mājās klienti veic līdzmaksājumu, taču tas nesedz pilnu sniegtā pakalpojuma pašizmaksu. Turklāt trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma. Šī gada laikā  aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 22452.00 EUR.

Kopš 2013.gada tiek nodrošināts kāpurķēžu pacēlāja komplektā ar ratiņkrēslu pakalpojums pēc iedzīvotāju pieprasījuma, kas ļauj personai ar pārvietošanās grūtībām nokļūt telpās, kuras atrodas ēkā vai tās daļā, kur nav nodrošinātas vides pieejamības prasības.

2017.gadā Labklājības pārvalde  Preiļu novada iedzīvotājiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti ik mēnesi, vidēji mēnesī 84 personām, nodrošina valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu.

Aizvadītajā gadā veikti ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumi 1.grupas invalīdiem īpašas kopšanas nepieciešamībai 60 personām.

Aizvien pieprasīts ir dušas pakalpojums, jo daudziem iedzīvotājiem nav karstā ūdens, kā arī dzīvojamās telpas nav piemērotas personīgās higiēnas ievērošanai.  Tādejādi duša izmantota 426 reizes. Savukārt veļas mazgāšanas pakalpojums izmantots 178 reizes. 562 reizes apmeklēta sociālā istaba, kurā iespēja saņemt mazlietotu apģērbu un sadzīves preces, kuras ziedojuši iedzīvotāji. Dienas centra  klientiem ar īpašam vajadzībām, kuri Dienas centrā uzturas pilnu darba dienu, tiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, tam izlietojot EUR 1227,00. Iedzīvotājiem ir pieejams arī specializētā transporta pakalpojums, kurš  2017.gada divpadsmit mēnešos pieprasīts 18 reizes.

Dienas  centru jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai klienti, kuriem noteikta vienošanās par līdzdarbību apmeklējuši 1246 reizes, grupas jauniešu ar īpašam vajadzībām ikdienas apmeklējums 1569 reizes gada laikā. Senioru radošo darbnīcu apmeklējums 382 reizes, tematisko radošo nodarbību apmeklējums – 79 reizes,  māmiņu klubā iesaistījušās 7 māmiņas. Aizvadītajā gadā notikusi atbalsta grupa vecākiem “Bērna laime sākas ģimenē…”, kurā reģistrēti 78 apmeklējumi.

Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem

Pagājušajā gadā sekmīgi strādājusi starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu bērniem. Sociālais darbs gada garumā veikts ar 44 ģimenēm. Pārskata divpadsmit mēnešu periodā Bāriņtiesai sagatavoti 34 sociālā darbinieka atzinumi, 2 Preiļu novada bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, ir saņēmuši valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, un 2 bērni rehabilitāciju institūcijā. Preiļu novada labklājības pārvaldes Krīzes centra pakalpojumu  saņēmuši 26 novada bērni, kas nonākuši krīzes situācijā, novada pieaugušie. Krīzes centrā 2017.gadā pakalpojums sniegts arī  7 citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan Bāriņtiesas darbā. Aizvadītā gada divpadsmit mēnešos sniegtas 194 psihologa konsultācijas.

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām

Aizvadītā gada laikā  veiktas 546 apsekošanas personu dzīvesvietā, sastādīti 98 sarunas protokoli. Sociālo darbinieku ar pilngadīgām personām individuālas konsultācijas pa pagājušā gada divpadsmit mēnešiem kopā sastāda 3952.

2017.gada divpadsmit mēnešos reģistrēti un apstrādāti 1279 klientu iesniegumi sociālās palīdzības saņemšanai. Sagatavoti 1666 administratīvā akta prasībām atbilstoši lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai tā atteikumu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasījušas 47 personas darbspējīgā un pēc darbspējīgā vecuma ar funkcionāliem traucējumiem, 2 politiski represētās personas.

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros divpadsmit mēnešu periodā izsniegti  kopskaitā 2528 pārtikas,  higiēnas,  mācību līdzekļu komplekti.

Sociālajā jomā (Labklājības pārvaldē un tās struktūrvienībās) strādājošie, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piedalījušies kvalifikācijas celšanas pasākumos, kā arī visi sociālie darbinieki  aizvadītā gada laikā saņēmuši grupas supervīzijas.

Pakalpojuma  centrā  “Līči” 2017.gada laikā izmitināšanas pakalpojumu izmantojuši 19 pastāvīgie klienti un 5 klienti, kam bijis nepieciešams īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumu, kopā  –  24 klienti.                                         

Pēdējās izmaiņas: 28.02.2018.