22. marta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

22.03.2018.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2018. gada 22. martā, plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par pirkumu līgumu noslēgšanu ar zemes īpašniekiem ERAF līdzfinansētā projekta īstenošanai.
 2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 3. Par zemes iznomāšanu.
 4. Par saistošo noteikumu Nr.2018/06 “Par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru, ielu nosaukumu un objektu virzienu norāžu izvietošanu Preiļu novadā” apstiprināšanu.
 5. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības  programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā  virzienā  “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” SAM 8.1.2  “Uzlabot vispārējās izglītības  iestāžu mācību vidi”  iesniegtā projekta “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana” būvdarbu,  būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
 6. Par 2017.gada inventarizācijas rezultātiem.
 7. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “ES 1” rēķinu apmaksu.
 8. Par aizdevumu  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” iesniegtā projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”  būvdarbu,  būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
 9. Par SIA “Preiļu saimnieks” 2017.gada pārskatu.
  10.  Par finansējuma piešķiršanu tehniski ekonomiskā projekta izstrādei Preiļu pilsētā.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

11.  Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
12.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
13.  Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
14.  Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
15.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
16.  Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm.
17.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
18.  Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
19.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
20.  Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
21.  Par lēmuma precizēšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

22.  Par izmaiņām pašvaldības autoceļu (ielu) fonda padomes sastāvā.
23.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā.
24.  Par iesniegumu izskatīšanu.
25.  Par Preiļu novada domes nolikuma “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu” apstiprināšanu jaunā redakcijā.
26.  Par nekustamā īpašuma sadali.
27.  Par adreses dzēšanu un adreses piešķiršanu.
28.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2018.