21. februāra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

21.02.2018.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2018. gada  21. februārī, plkst. 15.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 2. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 3. Par nolikuma “Par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu  novadā” apstiprināšanu.
 4. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā.
 5. Par zemes iznomāšanu.
 6. Par biedrības “Rēzeknes 36” rēķinu apmaksu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
 8. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 9. Par aizdevumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē  “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos”  3. kārtas būvdarbu  realizēšanai.
  10.  Par 2018.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu Preiļu novadā.
  11.  Par Preiļu novada domes mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
  12.  Par dalības maksas noteikšanu.
  13.  Par piedalīšanos SAM 4.2.2. projektu konkursā un projekta finansēšanas nodrošināšanu.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

14.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
15.  Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa.
16.  Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
17.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
18.  Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
19.  Par dzīvojamās platības maiņu.
20.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
21.  Par Priekuļu sākumskolas likvidēšanu.
22.  Par Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas likvidēšanu.
23.  Par saistošo noteikumu Nr. 2018/04 apstiprināšanu.
24.  Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību.
25.  Par Preiļu novada domes noteikumu “Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

26.  Par Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024.g. apstiprināšanu.
27.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā.
28.  Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
29.  Par saistošo noteikumu Nr. 2018/05 apstiprināšanu.
30.  Par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.–2031.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.
31.  Par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu Preiļu pilsētas teritorijā.

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2018.