Noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta “Eiropas novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošanu

05.02.2018.

2018. gada 5. februārī Preiļu novada dome noslēdza Vienošanos ar CFLA (Centrālā finanšu līgumu aģentūra) par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/013 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekta vispārējais mērķis – teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši Preiļu novada Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta konkrētais mērķis – paaugstināt Preiļu novada esošo uzņēmumu sasniedzamību, attīstīt uzņēmējdarbību un paaugstināt komersantu konkurētspēju, uzlabot novada pievilcību, līdz ar to arī veicināt potenciālu sociālo, ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.

Projekta plānotās aktivitātes: 1. Rietumu ielas izbūve. 2. Industriālās teritorijas izbūve Rietumu ielas pieguļošajā teritorijā.

Projekta ilgums – 24 mēneši. Kopējās projekta izmaksas 5 541 255,88 EUR, no tām ERAF – 3 455 618,00 EUR, pašvaldības finansējums – 563 729,87 EUR, valsts budžeta dotācija – 187 909,96 EUR.

Projekta rezultātā tiks izbūvēta jauna iela 3,06 km garumā, kā arī izbūvēta industriālā zona ar tipveida ēkām, kas publiskas izsoles rezultātā tiks iznomāta komersantam. Projekta noslēgumā tiks sasniegti plānotie iznākuma rādītāji: radītas 57 darba vietas un veikto investīciju apjoms nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos nebūs mazāks kā 3 455 618,00 EUR.

 

Projekta koordinatore
S.Meļko

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.