Arī šogad jauniešiem NVA piedāvā iespēju iesaistīties ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos

01.02.2018.

PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS 
ESF projekts „Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001

 

Arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā iespēju iesaistīties Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos, kas jauniešiem palīdz iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem.

NVA īstenojamo ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumu dalībnieki apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros, iegūst profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai darbam nepieciešamās prasmes, apgūstot neformālās izglītības programmas. Jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pasākumā “Darbnīcas jauniešiem” un mācību iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, lai izvēlētos savām spējām un interesēm vispiemērotāko. Jaunieši bezdarbnieki var attīstīt darba iemaņas un gūt darba pieredzi, strādājot sabiedrības labā pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros tiek piedāvāti arī tādi NVA līdzfinansēti nodarbinātības pasākumi darba pieredzes iegūšanai kā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” un “Pirmā darba pieredze jaunietim”. Tiem jauniešiem bezdarbniekiem, kuri piedalās ESF projekta “Jauniešu garantijas” pasākumos attālāk no deklarētās dzīvesvietas, NVA kompensē transporta, dzīvojamo telpu īres vai dienesta viesnīcas izdevumus. Projekta dalībniekiem NVA nodrošina arī karjeras konsultanta atbalstu. Izmantojot dažādas metodes, profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas, karjeras konsultants nosaka konkrētam jaunietim nepieciešamo atbalsta pasākumu kopumu.

“Darbnīcas jauniešiem”

Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem var iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, jaunietis uzzina katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu. Lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiek pavadīta praktiskajās nodarbībās, bet teorijai tiek veltīts ne vairāk kā 40% mācību laika. Pasākuma dalībnieks saņem arī stipendiju.

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā

NVA reģistrētie bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbam nepieciešamās iemaņas attīsta, strādājot sabiedrības labā  kādā no Latvijā reģistrētajām biedrībām vai nodibinājumiem, kas veic sociāli nozīmīgu darbību tādās jomās kā labdarības projekti, sociālā aprūpe, lauksaimniecība, māksla, kultūra, izglītība, ēdināšana, sporta pasākumi, administratīvais darbs un citas. Piedaloties pasākumā, jaunietis saņem ikmēneša stipendiju. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā.

„Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

Sadarbībā ar NVA darba devēji subsidētajās darba vietās nodarbina bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri bez darba ir vismaz 6 mēnešus vai kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, vai arī ir pabeiguši pilna laika izglītības programmas apguvi ne vēlāk kā pirms diviem gadiem, bet vēl nav ieguvuši pirmo pastāvīgo algoto darbu, kā arī jauniešus bezdarbniekus ar invaliditāti un jauniešus ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu. Subsidētajā darba vietā nodarbinātā jaunieša alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

“Pirmā darba pieredze jaunietim”

Pasākumā tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Ar NVA finansiālu atbalstu jaunieši strādā pie darba devēja, lai iegūtu darba pieredzi. Jaunieša alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Lai piedalītos ESF projekta “Jauniešu garantijas” NVA īstenotajos pasākumos, jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē, jāapmeklē ES fondu projekta „Jauniešu garantijas” karjeras konsultants un jāizsaka vēlme iesaistīties kādā no  pasākumiem. Detalizētāka informācija par NVA īstenotajiem ESF projekta „Jauniešu garantijas” pasākumiem izlasāma NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491

 

ES fondu projektu „Jauniešu garantijas” NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem īsteno kopš 2014.gada sākuma. Šajā laikā ar projekta atbalstu pastāvīgā darbā ir iekārtojušies 34760 NVA reģistrēto jauniešu. NVA īstenotajos pasākumos iegūtās zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredze padara jauniešus konkurētspējīgus darba tirgū un sekmē darba atrašanu visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs.

Uzziņa:2017.gadā bezdarbnieku vecumā līdz 29 gadiem kopējais dalību skaits Eiropas Savienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas’’ pasākumos un aktivitātēs bija 52175. Daudzi gados jaunie bezdarbnieki piedalījās vairākos viņiem nepieciešamajos projekta atbalsta pasākumos un aktivitātēs. Tā, piemēram, 2017.gadā 4409 jaunieši bija iesaistījušies apmācību programmās, apgūstot jaunu profesiju vai pilnveidojot savas profesionālās zināšanas un prasmes, 579 jaunieši iesaistījās nākotnes profesijas izvēles pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”, 133 jaunieši ar profesionālo vai augstāko izglītību ir ieguvuši pirmo darba pieredzi pie darba devēja, 422 jaunieši bezdarbnieki strādāja subsidētajās darba vietās, bet 1146 jaunieši bezdarbnieki strādāja sabiedrības labā nevalstiskajās organizācijās. 2017.gadā jauniešiem tika sniegtas 34323 karjeras konsultācijas.

Izmantojot „Jauniešu garantiju” projekta neformālās izglītības piedāvātās iespējas, jaunieši visbiežāk ir izvēlējušies nostiprināt savas valodu prasmes, kā arī attīstīt datorprasmes. Lauku reģionos daudzi jaunieši ieguva lauksaimniecībā pieprasīto traktortehnikas vadītāja kvalifikāciju. Izvērtējot aktuālākās profesionālās apmācību programmas, NVA dati liecina, ka jauniešu intereses ir bijušas ļoti dažādas, vispieprasītāko profesiju vidū bija tādas profesijas kā metinātājs, lietvedis, projekta vadītājs, mazā biznesa organizators, datorsistēmu tehniķis, klientu apkalpotājs un citas.

2018.gada sākumā NVA bija reģistrēti 4250 jaunieši bezdarbnieki  vecumā līdz 24 gadiem, kas ir 7% no kopējā NVA reģistrēto bezdarbnieku skaita un 6988 bezdarbnieki vecumā no 25 līdz 29 gadiem, kas ir 11% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

 NVA SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.