Apstiprināts Preiļu novada pašvaldības 2018. gada budžets

30.01.2018.

30. janvārī Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības budžetu 2018. gadam, par svarīgākajām prioritātēm nosakot vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu, Preiļu novada infrastruktūras labiekārtošanu – Rietumu ielas, Rīgas un Brīvības ielu pārbūvi un rotācijas apļa izbūvi, industriālo zonu izbūvi ražošanas uzņēmumiem, novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu, ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Šī gada prioritātēs ietilpst arī kultūras mantojuma saglabāšana un tūrisma pakalpojumu pilnveidošana, attīstot Preiļu muižas kompleksu un parku, kā arī izveidojot veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksu Preiļos.

Plānotie ieņēmumi paredzēti 9 133 535 eiro apmērā, kas ir par 227 783 eiro vairāk nekā 2017. gadā. Budžeta ieņēmumos ietilpst nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām, ieņēmumi par pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un pašvaldības īpašuma izmantošanu. Tā kā iepriekšējā gada līdzekļu atlikums sastāda 782 520 eiro, izdevumi pašvaldības budžetā plānoti 9 916 055 eiro apmērā.

Deputāti nolēma apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas pansionātā „Preiļi” 420 eiro mēnesī Preiļu novadā deklarētajām personām. Iemītniekiem no citām pašvaldībām uzturēšanās izmaksa vienai personai noteikta 510 eiro mēnesī. Nolemts līdz 2018. gada 31. decembrim no ēdināšanas izdevumu segšanas 100% apmērā atbrīvot novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 5.- 9. klašu skolēnus, 50% apmērā – novada pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu skolēnus. Līdz 2018. gada 31. decembrim Preiļu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem ieplānots segt ceļa izdevumus par braucieniem līdz darba vietai un atpakaļ saskaņā ar sabiedriskā transporta izmaksām.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu lielāko daļu – 4 835 160 eiro, kas ir 52,94% no kopējiem ieņēmumiem, – sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 1 605 384 eiro, kas sastāda 17,58% no kopējiem ieņēmumiem, mērķdotācija no valsts budžeta – 1 104 744 eiro. 362 589 eiro ieplānots saņemt maksājumus no valsts budžeta (mūzikas un mākslas skolai, sporta izglītības programmām un brīvpusdienām 1. – 4. klašu izglītojamajiem), 298 738 eiro – ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa.  Ieņēmumi no norēķiniem ar pašvaldību budžetiem, ko galvenokārt sastāda ieņēmumi par izglītību un sociālajiem pakalpojumiem, paredzēti 225 200 eiro apjomā, 398 540 eiro ieplānoti  kā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – vecāku maksājumi interešu izglītības iestādēs un maksājumi pansionātā no iemītnieku pensijām, savukārt dotācija no valsts budžeta (asistentu pakalpojumiem izglītības iestādēs, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai invalīdiem, feldšeru-vecmāšu iestādei) paredzēta 94 790 eiro apmērā. 68 700 eiro plānots saņemt no Eiropas Savienības projektu finansējuma bezdarbniekiem, 40 580 eiro šogad paredzēti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa.

Izglītība

Izglītības funkciju nodrošināšanai pašvaldība izlieto lielāko pamatbudžeta daļu.  2018. gadā izglītības jomai paredzēti līdzekļi 4 672 248 eiro apmērā, kas sastāda 47,12% no kopējiem izdevumiem, no kuriem valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam un sociālā nodokļa nomaksai sastāda 1 365 725 eiro.  

Skolēnu brīvpusdienu apmaksai plānots izlietot 112 251 eiro, stipendiju fondam studējošiem novada jauniešiem – 16 000 eiro.

Pie izdevumiem izglītībai paredzēta valsts mērķdotācija mācību grāmatām un mācību līdzekļiem, finansējums ieplānots olimpiāžu un sacensību uzvarētāju apbalvošanai, tradicionālajām dāvanām bērniem Ziemassvētkos, transporta kompensācijai bērniem un skolotājiem, 11 Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu, Preiļu novada IT centra un Izglītības pārvaldes darbības nodrošināšanai.

 63 567 eiro budžetā atvēlēts sporta aktivitātēm – čempionātu organizēšanai dažādos sporta veidos, balvu iegādei, treneru un tiesnešu atlīdzībai, izdevumiem, kas saistīti ar futbola komandas dalību 1. līgā, novada sportistu atbalstam saskaņā ar pašvaldības nolikumu, inventāra nodrošināšanai sacensībām, pieaugušo un veterānu komandu dalībai Latvijas un starptautiskos čempionātos, sporta atbalsta programmas finansējumam.

Novada teritorijas un mājokļu apsaimniekošana

Teritoriju apsaimniekošanai un labiekārtošanai šogad deputāti ir paredzējuši līdzekļus 1 060 288 eiro apmērā, kas sastāda 10,7% no kopējiem 2018. gada izdevumiem. Līdzekļi atvēlēti ielu apgaismojuma uzturēšanas izdevumiem, ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas projektu aktualizācijai, un apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas būvdarbiem, tehnisko projektu izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. Līdzekļi atvēlēti arī līdzfinansējuma nodrošināšanai ūdensvada pieslēgumiem privātmājām, energoefektivitātes auditu apmaksai daudzdzīvokļi dzīvojamām mājām, gājēju ietvju tekošajiem remontiem pilsētā,  labiekārtošanas un uzkopšanas darbiem pilsētā un lauku pagastos.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā paredzēts finansējums 1 081 711 eiro apmērā, kas sastāda 10,91% no kopējiem budžeta izdevumiem ar pieaugumu par 60 857 eiro, salīdzinot ar pagājušo gadu. Līdzekļi plānoti Labklājības pārvaldes, pakalpojumu centra „Līči”, novada Krīzes centra, Dienas centra, pansionāta „Preiļi”  darbības nodrošināšanai, sociālo pabalstu izmaksai, pakalpojumiem par sociālo aprūpi mājās, atbalstam sociālajai nodrošināšanai, sociālo dzīvokļu uzturēšanai, līdzfinansējumam bērnu vasaras nometnēm un bērnu invalīdu nometnēm. 79 240 eiro paredzēta mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, 10 000 no budžeta līdzekļiem ieplānoti atbalstam nodarbinātības pasākumiem bērnu vasaras brīvlaikā, 24 639 eiro ieplānoti norēķiniem ar citām pašvaldībām par sociālo pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā iepriekšējos gados, pašvaldības atbalsts paredzēts arī biedrībām. 

Pašvaldība šogad ir ne tikai saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, bet palielinājusi atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pensionāriem un audžuģimenēm. Arī 2018. gadā tiks izmaksāts  bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts zelta un dimanta kāzu jubilejās, pabalstu saņems arī pensionāri, kuri sasnieguši 90 gadu vecumu.

Veselība, atpūta un kultūra

2018. gada izdevumi veselības aprūpei sastāda 121569 eiro, pieaugums attiecībā pret pagājušo gadu ir 11 609 eiro. Budžetā ieplānots ieguldījums SIA “Preiļu slimnīca” – līdzekļi energoefektivitātes uzlabošanai slimnīcas vecajā un jaunajā korpusā, kā arī līdzekļi dzemdību nodaļas pārvietošanai, ieplānots līdzfinansējums LEADER projektam – slimnīcas āra teritorijas labiekārtošanai, atbalsts asins donoriem, Sarkanā Krusta komitejai, fizioterapeita pakalpojumiem novada izglītības iestādēs. Pirmo gadu budžetā paredzēts arī atbalsts pensionāriem slimnīcas izdevumu segšanai 2 dienām.

Finansējums atpūtai un kultūrai sastāda 820 615 eiro jeb 8,27% no kopējā budžeta, paredzot arī izdevumus XXVI Vispārējiem Dziesmu un XVI deju svētkiem.

Sabiedriskā kārtība un vadības dienesti

Līdzekļi 1 791 672 eiro apmērā ieplānoti vispārējiem valdības dienestiem, informācijas un publicitātes nodrošināšanai, norēķiniem ar citām pašvaldībām, aizdevumu atmaksai un procentu maksājumiem, jauniešu centra darbības nodrošināšanai, iedzīvotāju un pasākumu atbalstam. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai iedalīts finansējums 124 105 eiro apmērā.

Sadaļā «Ekonomiskā darbība» ieplānoti līdzekļi 225 037 eiro apmērā, kas paredzēti uzņēmējdarbības atbalstam novadā – uzņēmējdarbības projektu atbalstam,  līdzfinansējumam ES projektiem, atskurbtuves uzturēšanai, mērķdotācija pagaidu algotajiem sabiedriskajiem darbiem, tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai un NVO aktivitāšu atbalstam.     

Speciālais budžets

Domes sēdē tika apstiprināts novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem, kopsummā 341 268 eiro un naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 76 475 eiro. Speciālā budžeta izdevumi apstiprināti 417 743  eiro apmērā. Speciālo budžetu veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, mērķdotācijas autoceļu un ielu uzturēšanai, ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi, kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Pašvaldības budžets, salīdzinot ar 2017. gadu, šogad ir pieaudzis par 6,79%. Pašvaldības budžeta izdevumus īpaši ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās algas pieaugums, kas sastāda ap 150 000 eiro, algas pieaugums no 20 eiro pārējiem darbiniekiem, kas sastāda ap 58 100 eiro.

Ar plašāku informāciju par pašvaldības 2018. gada budžetu varēsiet iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2018.