25. janvāra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

25.01.2018.

PREIĻU  NOVADA  DOME

 2018. gada 25. janvārī, plkst. 15.00

Preiļu novada domes sēžu zālē   

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

DARBA  KĀRTĪBA

 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par sadarbības līguma tūrisma jomā slēgšanu ar Riebiņu novada domi.
 2. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 3. Par zemes nomas maksu mazdārziņiem.
 4. Par Preiļu  novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma Nr. 18, 6.§ atcelšanu.
 5. Par Preiļu novada  pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu.
 6. Par piedalīšanos SAM 4.2.2 projektu konkursā un projekta finansēšanas nodrošināšanu.
 7. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu.
 8. Par zemes nomu.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 10. Par autotransporta atsavināšanu.
 11. Par Preiļu novada Labklājības pārvaldes pakalpojumu centra “Līči” uzturēšanās maksu noteikšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
 13. Par aizdevumu SAM 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē iesniegtā projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/102 “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
 14. Par aizdevuma ņemšanu būvprojekta “Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūve” ekspertīzes nodrošināšanas realizācijai.
 15. Par aizdevumu projekta “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) “Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvprojekta aktualizācija” realizēšanai.
 16. Par aizdevumu SAM 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes ”Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana” būvdarbi, autoruzraudzības un būvuzraudzība” realizēšanai.
 17. Par aizdevumu SAM 4.2.2. “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” aktivitātē iesniegtā projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos” 1.,2.,3.kārtas būvdarbi,  autoruzraudzība un būvuzraudzība realizēšanai.
 18. Par aizdevuma ņemšanu projekta “Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūve”  izstrādei.
 19. Par aizdevumu SAM 5.6.2. “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās ” (3.kārta) projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024 “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados” aktivitāšu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” realizēšanai.
 20. Par aizdevumu SAM 5.6.2. projekta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta) projektā “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana un apļveida krustojuma izbūve Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai “Rīgas un Brīvības ielas posmu atjaunošana” un apļveida krustojuma izbūve Preiļos” būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības realizēšanai.
 21. Par autotransporta iegādi.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMS

 22.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

23.  Par ielu tirdzniecības vietu noteikšanu Preiļu pilsētas teritorijā.
24.  Par Preiļu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
25.  Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā.
26.  Par ielas izslēgšanu no valsts adrešu reģistra.
27.  Par nekustamā īpašuma sadali.
28.  Par projektu pieteikumu iesniegšanu projektu konkursā.
29.  Par pašvaldības ceļiem, kas izņemami no ceļu reģistra vai rediģējami ceļu reģistrā.

PAPILDJAUTĀJUMI

30.  Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
31.  Par iesnieguma izskatīšanu.

  

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2018.