Preiļu novada dome 2018. gada 30. janvārī rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli par nekustamo īpašumu – zemes gabalu 23,3 ha platībā Aizkalnes pagastā Preiļu novadā

03.01.2018.

Preiļu novada dome 2018.gada 30.janvārī plkst. 13.00 rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli par nekustamo īpašumu – zemes gabalu 23,3 ha platībā Aizkalnes pagastā Preiļu novadā, kadastra apzīmējums 7644 002 0101. Izsoles sākumcena – nosacītās nomas maksas apmērs EUR 150,00 (bez PVN) gadā. Izsoles solis – EUR 20,00. Izsoles reģistrācijas maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda – EUR 15,00 maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, A/S SEB banka. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (5.kabinets) vai novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no 08.01.2018. līdz 30.01.2018. plkst. 12.00 novada domē Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1. stāvs, 5.kabinets).

Informācija pa tālruni 28367578.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.