28. decembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

28.12.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

2017.gada 28.decembrī, plkst. 15:00

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par līdzekļu piešķiršanu aprīkojumam.
 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 4. Par  saistošo noteikumu „ Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību” precizēšanu.
 5. Par zemes īpašuma Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, nomas tiesību izsoli.
 6. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 7. Par zemes iznomāšanu.
 8. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “ES1” rēķinu apmaksu.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
 10. Par piedalīšanos SAM 4.2.2. projektu konkursā un projekta finansēšanas nodrošināšanu.
 11. Par Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu programmas projektam “Learn eco travel”.
 13. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvija-Lietuva-Baltkrievija programmas projektam “Muzejs 2020” .
 14. Par līdzfinansējumu valsts kultūrkapitāla fonda projektam.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu papildus būvdarbiem.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

16.  Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
17.  Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
18.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
19.  Par dzīvojamās platības maiņu.
20.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
21.  Par Salas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
22.  Par saistošo noteikumu Nr.2017/14 precizēšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

23.  Par tirgus darbību organizēšanu.
24.  Par Preiļu novada attīstības programmas 2018.-2024. precizētās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.
25.  Par Preiļu novada domes ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas 3.kārtas būvdarbu iepirkuma veikšanu SAM 4.2.2. projektu konkursā.
26.  Par nekustamā īpašuma sadali.
27.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
28.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
29.  Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
30.  Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
31.  Par saistošo noteikumu Nr. 2017/18 apstiprināšanu.

PAPILDJAUTĀJUMS

32.  Par nosaukuma piešķiršanu.
33. Par SIA “Kurzemes gaļsaimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
34. Par uzņēmuma līguma pagarināšanu ar projekta koordinatoru Eiropas savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 28.12.2017.