Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

15.01.2018.

Biedrība “ Preiļu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 15.februārim

Sludinājuma kopsumma

 

84930.87 EUR

2.1. rīcība  “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” – 10 000 EUR

2.2. rīcība “Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un  uzlabošana” – 59 930.87 EUR

2.3. rīcība „ Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)” – 15 000 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, . Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv 

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2018.gada 15.janvāra līdz 2018. gada 15.februārim

Sludinājuma kopsumma

 

71067.46 EUR

1.1.rīcība “Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas”

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, . Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrībā “Preiļu rajona partnerība”, adrese: Tirgus laukums 1, Preiļos, administratīvā vadītāja Valija Vaivode, tālr.22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv; un finanšu vadītāja Marija Švābe, tālr.29208438, marija.svabe@inbox.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā jaunumu sadaļā www.preilupartneriba.lv un novadu mājas lapās jaunumu sadaļā www.preili.lv , www.livani.lv , www.riebini.lv , www.varkava.lv, www.aglona.lv,  kā arī  reģionālajā laikrakstā “Vietējā”. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.