Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

18.12.2017.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” nosaka beigu termiņu atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktai pieņemšanai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Stratēģiskā mērķa 1. DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (ekonomiskās aktivitātes veicināšana)

Rīcībai 1.2. – Darbinieku apmācības un kvalifikācija 

Projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņš: 2018.gada 15.janvārim

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2017. gada 28. aprīļa līdz 2018. gada 15. janvārim

1.2. rīcība “Darbinieku apmācības un kvalifikācija” 

Sludinājuma kopsumma

 

  56466,71  EUR

   1.2. rīcība “Darbinieku apmācības un kvalifikācija”   

Projektu  īstenošanas termiņš

Viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, . Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrībā “Preiļu rajona partnerība”, adrese: Tirgus laukums 1, Preiļos, administratīvā vadītāja Valija Vaivode, tālr.22026684, e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv; un finanšu vadītaja Marija Švābe, tālr.29208438, marija.svabe@inbox.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā jaunumu sadaļā www.preilupartneriba.lv un novadu mājas lapās jaunumu sadaļā www.preili.lv , www.livani.lv , www.riebini.lv , www.varkava.lv, www.aglona.lv,  kā arī  reģionālajā laikrakstā “Vietējā”. 

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.