30. novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

30.11.2017.

2017.gada 30.novembrī, plkst. 15:00

Preiļu novada domes sēžu zālē

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

DARBA  KĀRTĪBA

 

 1. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 7.jūlija  lēmumā Nr.9/6 “Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu” precizēšanu. 
 2. Par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija” ekspertīzes nodrošināšanai. 
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Talderi”. 
 4. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā nr.4, p. 13 “Par aizdevuma ņemšanu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta” realizācijai.
 5. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā nr.1, p.11 “Par aizņēmumu projekta “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 6498-6505 (Preiļos, Raiņa bulvārī 30) “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvprojekta aktualizācija” realizācijai.
 6. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6, p.29 “Par aizdevuma ņemšanu projekta “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana 2. kārta” realizācijai.
 7. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 30.marta lēmumā Nr.4, p.15 “Par aizdevuma ņemšanu projekta “Pelēču vasaras estrādes izbūve” realizācijai.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 9. Par dzīvokļa īpašuma Jaunatnes ielā 1A-19, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu atsavināšanai.
 10. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā” izstrādei.
 11. Par SIA “Preiļu saimnieks” iesnieguma izskatīšanu.
 12. Par saistošo noteikumu Nr. 2017/15 apstiprināšanu (Grozījumi saistošajos noteikumos 2009/01 “Preiļu novada pašvaldības nolikums”).
 13. Par piedalīšanos lauku atbalsta dienesta projektu konkursā.
 14. Par saistošo noteikumu Nr. 2017/16 apstiprināšanu  „Grozījumi Nr.4  Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2017/2 „Par Preiļu novada 2017.gada pamatbudžetu”.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu fotokonkursa “Latgales ainava” uzvarētāju apbalvošanai un albuma izdošanai.
 16. Par dalības maksas noteikšanu Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā.
 17. Par 2017.gada 25.maija, protokols Nr.6, lēmuma precizēšanu par līdzfinansējumu SAM 8.1.2 projektam “Preiļu novada vispārējā izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”.
 18. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā Nr.1, p.10 Par aizdevuma ņemšanu projekta “Preiļu 1.pamatskolas telpu pārbūves būvprojekta izstrādei” realizācijai.
 19. Par grozījumiem novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6, p.28 Par aizdevuma ņemšanu būvprojekta “Preiļu 1.pamatskolas telpu pārbūves ekspertīzes nodrošināšanai”.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMU

 20. Par Ziemassvētku dāvanām.
21. Par Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas reorganizāciju.
22. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
23.Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
24. Par Priekuļu sākumskolas reorganizāciju.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

25. Par būvdarbu izpildi un tehnoloģiskā pārtraukuma piešķiršanu projektam “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošanas 2.kārtas būvdarbi”.
26. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.
27. Par zemes vienību robežu grozīšanu un platību precizēšanu.
28. Par zemes gabalu apvienošanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr. 2017/17 apstiprināšanu (saistošie noteikumi par Pelēču ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu).
30. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā.
31. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Preiļu novadā.

PAPILDJAUTĀJUMI

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
33. Par termiņu pagarinājuma piešķiršanu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta” ietvaros ceļa posmā “Aizkalne-Maskavicišķi-Zapori”, Aizkalnes pagasts.

 

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 30.11.2017.