27. oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

27.10.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

 2017.gada 27.oktobrī, plkst. 15:00

Preiļu novada domes sēžu zālē

 

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

1. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai.
2. Par biedrības “Rēzeknes 36” rēķinu apmaksu.
3. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
4. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve”’ ekspertīzes nodrošināšanai.
5. Par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.6498-6505 (Raiņa bulvārī 30, Preiļos)” “Preiļu pils pārbūves 1.kārtas BK daļas izmaiņu būvprojekta” ekspertīzes nodrošināšanai.
6. Par tehnisko projektu izstrādi SAM 5.6.2.  3.kārtas projekta “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados” ietvaros.
7. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
8. Par PII “Pasaciņa” teritorijas asfaltbetona seguma atjaunošanu.
9. Par līdzekļu piešķiršanu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijai.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

10. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
11. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
12. Par personas iemitināšanu pašvaldības dzīvoklī.
13. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
14. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
15. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtību”.
16. Par Preiļu novada domes apbalvojumu piešķiršanu.
17. Par saistošo noteikumu 2017/14 apstiprināšanu.
18. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Piļu un muižu asociācija”.
19. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
20. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
21. Par grozījumiem Preiļu novada domes nolikumā “Sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem”.
22. Par Preiļu novada domes konkursa nolikuma “Apbalvojumu piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem par sasniegumiem sporta jomā” atcelšanu un jaunu noteikumu apstiprināšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

23. Par Preiļu novada domes 2015.gada 27.augusta sēdes lēmuma, protokols Nr.13, punkta 23.1. ceturtā apakšpunkta grozīšanu.
24. Par Preiļu novada pašvaldības noteikumiem.
25. Par būvdarbu izpildi un tehnoloģiskā pārtraukuma piešķiršanu projekta “Preiļu novada Lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1.kārta” ietvaros, ceļa posmā “Lielie Anspoki”, Saunas pagasts.
26. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā.

PAPILDJAUTĀJUMI

27. Par līdzekļu piešķiršanu satiksmes drošībai Liepājas ielā.
28. Par līguma slēgšanu būvekspertīzes veikšanai.
29. Par līdzfinansējumu biedrībai “Ģimenes atbalsta centrs “Puķuzirnis” ”.
30. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

 

Domes priekšsēdētāja                                     Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 27.10.2017.