Nosaka īres maksu Preiļu novada pašvaldības dzīvokļos

28.09.2017.

28. septembra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja īres maksu pašvaldībai piederošajos izīrētajos dzīvokļos. Līdz šim Preiļu novada pašvaldības dzīvokļos nebija noteikta īres maksas daļa un īrnieki maksāja tikai dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu.  

Īres maksa noteikta, jo pašvaldībā šī gada laikā saņemti vairāki iesniegumi no īrniekiem ar lūgumu veikt logu nomaiņu pašvaldības dzīvokļos. Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus novada pašvaldības valdījumā un īpašumā esošo dzīvokļu uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par to lietošanu, tika nolemts noteikt īres maksas daļu, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas nosacījumus visiem dzīvojamo telpu īrniekiem Preiļu novadā.

Deputāti nolēma, ka Preiļu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot formulu: ĪM = (īres maksas daļa par dzīvojamās telpas lietošanu + Apsaimniekošana) × Platība. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, tika noteikta 0,09 EUR/m2 mēnesī. Sociālajos dzīvokļos papildu maksa par dzīvojamās telpas lietošanu netiek aprēķināta, īres maksa ir vienāda ar apsaimniekošanas maksu.

Īres maksa piemērojama ar 2018. gada 1. aprīli, kad beigsies likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināšanas termiņš. SIA „Preiļu saimnieks” un novada pašvaldības pagastu pārvaldēm tika uzdots savlaicīgi likumā noteiktajā kārtībā brīdināt iedzīvotājus par izmaiņām īres maksā.

Līdz 2018. gada 1. aprīlim SIA “Preiļu Saimnieks” un pagastu pārvaldēm jānoslēdz jauni dzīvokļu īres līgumi uz desmit gadiem. Īres maksu iekasēs SIA „Preiļu saimnieks” vai dzīvojamo māju pārvaldnieki. SIA “Preiļu Saimnieks” un māju pārvaldnieki īres maksas peļņas daļu pārskaitīs uz dzīvokļu īpašnieka – Preiļu novada domes kontu, pēc abpusējas vienošanās vienu reizi mēnesī.

Tāpat domes sēdē tika noteikts personu loks, kam pienākas īres maksas daļas atlaide 50% apmērā – Preiļu novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, nestrādājošām personām ar invaliditāti, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Par visām īrnieku grupām, kam pienākas atlaide, Preiļu novada Labklājības pārvaldei katru mēnesi būs jāsniedz ziņas SIA “Preiļu saimnieks”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore  

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2017.