28. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

28.09.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

 PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

 2017. gada 28.septembrī plkst. 15:00

DARBA KĀRTĪBA

 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā. 
 2. Par grozījumiem Preiļu novada domes centrālās administrācijas nolikumā.
 3. Par Preiļu novada domes centrālās administrācijas Transporta nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par līdzekļu piešķiršanu.
 5. Par zemes iznomāšanu.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 8. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības.
 9. Par biedrības “Preilēniešu nams” rēķinu apmaksu.
 10. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 11. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
 12. Par novada domes iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā Preiļu novada pašvaldība organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu.
 13. Par īres maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības dzīvokļos.
 14. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atmaksu pa daļām.
 16. Par novada domes tiesībām paturēt dzīvokļa īpašumu.
 17. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
 18. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 19. Par ēdināšanas pakalpojumu (pusdienu) izcenojumiem Pelēču un Salas pamatskolās.
 20. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu.
 21. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

22.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23.  Par dzīvojamās platības maiņu.
24.  Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
25.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
26.  Par atteikšanos no sociālā dzīvokļa.
27.  Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
28.  Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu.
29.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
30.  Par grupu komplektēšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.
31.  Par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.
32.  Par skolēnu pārvadājumiem.
33.  Par izmaiņām kārtībā pedagogu mērķdotācijas sadalei Preiļu novada izglītības iestādēs.
34.  Par Preiļu novada tūrisma informācijas centra iesniegumu izskatīšanu.

 

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

35.  Par nekustamā īpašuma sadali.
36.  Par neapbūvēta zemes gabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
37.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
38.  Par Preiļu novada domes 2017.gada 7. jūlija sēdes lēmuma, protokols Nr.9, punkta 24.1 precizēšanu.
39.  Par piedalīšanos programmas Latvija-Krievija projektā “Parki bez robežām”.
40.  Par dzīvojamās mājas A. Upīša ielā 16, Preiļos, pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
41.  Par līdzekļu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumam Latgales ielā 22, Preiļos.

PAPILDJAUTĀJUMI

42. Par izmaiņām pašvaldības  autoceļu (ielu) fonda padomes sastāvā.
43. Par aktualizētā Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu.
44. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
45. Par dzīvokļa īpašuma atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja                                                  Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2017.