24. augusta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

24.08.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

 PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2017. gada 24.augustā, plkst. 15:00

Preiļu novada domes sēžu zālē

 DARBA  KĀRTĪBA

  1. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “ES1” rēķinu apmaksu.
  2. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu nomas līgumā.
  3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
  4. Par līdzekļu piešķiršanu “TEP izstrādei Veselības uzlabošanas rekreācijas centram Preiļos, Liepājas ielā 46 ”.  
  5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
  6. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Pelēču pamatskolas ēkas jumta remontam.
  7. Par līdzekļu piešķiršanu laukuma sakārtošanai Kārsavas ielā.
  8. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Pelēču pamatskolas mazvērtīgā inventāra iegādei.
  9. Par aizņēmumu būvprojekta “Preiļu pils atjaunošana 1.kārtas 1. un 2. etaps” papildus darbu izpildei.
  10. Par iesnieguma izskatīšanu.

 SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 11. Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora atbrīvošanu no amata pienākumiem.
12. Par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanu amatā.
13. Par pabalstu medicīnas izdevumu segšanai.
14.Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
15. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
16. Par dzīvojamās platības maiņu.
17. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
18. Par uzņemšanu rindā uz sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
19. Par apakšīres līguma noslēgšanu.
20.  Par papildus telpu iznomāšanu biedrībai “Preiļi izglītotai Latvijai”.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

21. Par nekustamā īpašuma sadali.
22. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu.
23. Par Preiļu novada Attīstības programmas 2017.-2023. precizētās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                               Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 24.08.2017.