Apstiprinātas Preiļu novada komisijas

07.07.2017.

7. jūlija domes sēdē tika apstiprinātas Preiļu novada komisijas. Administratīvā komisija darbosies piecu locekļu sastāvā: Valentīna Liniņa, Iveta Stašulāne, Irīna Elste, Ēvalds Vilcāns un Jāzeps Bogotais.

Vēlēšanu komisijā tika ievēlēti: Uldis Čerpakovskis, Anita Rumpe, Aivars Podskočijs, Normunds Skutels, Žanete Beča, Santa Ancāne un Vita Skrinda.

Preiļu novada Medību koordinācijas komisijā Preiļu novada domi pārstāvēs Juris Želvis, Lauku atbalsta dienesta un Valsts meža dienesta pārstāvji – pēc deleģējuma.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā apstiprināti: komisijas priekšsēdētāja – Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētājas vietniece –Inta Klindžāne, komisijas locekļi: Elza-Spodra Elste, Inta Ziemele, Zita Pastare. 

Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijā turpmāk darbosies: komisijas priekšsēdētāja  Svetlana Kurmeļova, komisijas locekles Inta Klindžāne un Zenta Andrejeva.

Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā apstiprināti: komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite, komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Klindžāne, komisijas loceklis Māris Leikučs, komisijas locekle Inta Rumaka.

Iepirkumu komisija izveidota un apstiprināta piecu locekļu sastāvā: Bonifācijs Kļavinskis, Vladimirs Ivanovs, Irēna Rancāne, Irīna Elste, Kristīne Ruča.

Preiļu novada Starpinstitucionālās sadarbības komisijā darbosies komisijas priekšsēdētājs  Andrejs Zagorskis, Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāve Natālija Rivža,  Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāve Ritma Vigule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāve Anita Džeriņa, kā arī Valsts Probācijas dienesta pārstāvis un Valsts policijas pārstāvis pēc deleģējuma. Tika noteikts, ka komisijas darbā var pieaicināt citus speciālistus.

Apstiprinātās Preiļu novada Administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētāja būs Maruta Plivda, komisijas locekļi – Ēvalds Vilcāns un Juris Želvis.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2017.