Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina darbā psihologu (darbinieka prombūtnes laikā)

10.07.2017.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ. Nr.90010825446)

izsludina Atklātu konkursu uz

vakanto psihologa amatu (darbinieka prombūtnes laikā)

 Kopīgie amata pamatpienākumi, strādājot LP Dienas centrā un LP Krīzes centrā:

 1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas teorētiskos un empīriskos principus.
 2. Palīdzēt klientam un mērķa grupām saredzēt viņa/u problēmas, izvērtēt to nozīmīgumu un sarežģītību, atrast iespējamos risinājuma veidus, nepieciešamības gadījumā iesakot citus speciālistus, kas būtu kompetenti problēmas risināšanā.
 3. Sadarbojoties ar klientu, veicināt viņa personības izaugsmi, emocionālo stabilitāti.
 4. Veikt klientu individuālo psiholoģisko konsultēšanu.
 5. Konsultāciju laikā sniegt tikai tādu informāciju, kas sekmētu problēmas pozitīvu risinājumu, padziļina izpratni par to, mobilizē personas gribas procesus pārvarēt radušās grūtības, kā arī atklāj klienta potenciālās iespējas.
 6. Sniegt klientam saprotamā veidā informāciju par psiholoģiskā pakalpojuma mērķiem, gaitu, metodēm un rezultātiem.
 7. Organizēt un vadīt pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas pēc pieprasījuma vai pēc personīgās iniciatīvas.
 8. Pēc institūcijas pieprasījuma, sniegt atzinumu par klientu.
 9. Ievērot psihologu profesionālās ētikas normas un atteikties sniegt psiholoģiskos pakalpojumus, ja tas ir pretrunā ar profesionālās ētikas kodeksa nosacījumiem.
 10. Būt objektīvam un prioritāri darboties klienta likumiskajās interesēs, kā arī attiekties sniegt psiholoģiskos pakalpojumus, ja pastāv interešu konflikts.
 11. Uzglabāt ziņas par klienta psiholoģisko izpēti un sniegtajiem atzinumiem atbilstoši fizisku personu datu apstrādes prasībām, kā arī gadījumā, ja darbu ar klientu pārņem cits psihologs, nodrošināt ziņu nodošanu.
 12. Nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt materiālus izskatīšanai Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdēs.
 13. Patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās un atbildēt par to tiesiskumu.
 14. Ievērot konfidencialitāti darbā ar klientu, kā arī strādājot ar ierobežotas pieejamības informāciju.
 15. Veicot darba pienākumus, ņemt vērā direktora ieteikumus un izpildīt viņa rīkojumus.

Amata pienākumi LP Dienas centrā, papildus augstāk minētajam 1.-15. punktā:

 1. Veikt Labklājības pārvaldes Dienas centra klientu un mērķa grupu psiholoģisko konsultēšanu, pielietojot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, novērtējot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti.
 2. Izvirzīt un saskaņot klientu un mērķa grupu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vai mērķa grupas vajadzībām un psiholoģijas pamatprincipiem.
 3. Veikt klienta vai mērķa grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērtēšanu).

Amata pienākumi LP Krīzes centrā, papildus augstāk minētajam 1.-15. punktā:

19.  Pielietot krīzes intervences paņēmienus.

20.  Veikt ģimeņu konsultēšanu.

21. Nepieciešamības gadījumā veikt psihodiagnostiku, interpretēt un novērtēt iegūtos datus.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 1. Augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma.
 2. Sertifikāts par apgūtu „Apmācības programmu psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”.
 3. Vēlama apliecība par apgūtu Bērna emocionālās audzināšanas kursu 108 stundu apjomā.
 4. Vēlama apliecība par apgūtu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 stundu apjomā.
 5. Prakse psiholoģiskajā izpētē, veikta dažādu sociālo grupu longitudiāla izpēte.
 6. Praktiskā pieredze psihologa darbā vismaz 3 gadi, zināšanas krīzes intervencē.
 7. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas teorētiskos un empīriskos principus.
 8. Spēja izvirzīt un saskaņot klientu un mērķa grupu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vai mērķa grupas vajadzībām un psiholoģijas pamatprincipiem.
 9. Spēja veikt klienta vai mērķa grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērtēšanu).
 10. Spēja veikt psiholoģisko konsultēšanu un lietot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.
 11. Spēja novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un intervences plāniem
 12. Spēja rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.
 13. Spēja sniegt atgriezenisko saikni klientam vai mērķa grupai atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.
 14. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību.
 15. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos).
 16. Labas krievu valodas zināšanas.
 17. Datorprasme pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 18. Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 19. Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • motivācijas vēstule,
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 24. jūlijam plkst. 16.00. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (1. stāvs) Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai sūtot pa pastu (tiks izskatīti pa pastu ienākušie iesniegumi līdz 24. jūlija plkst. 16.00) uz augstāk norādīto adresi, vai nosūtīt uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv (ar norādi „Atklātajam konkursam uz LP psihologa amatu”).

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567.

Konkursa nolikums 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.