7. jūlija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

07.07.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

 PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2017. gada 7. jūlijā, plkst. 10.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

 

DARBA  KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

  1. Par līdzekļu piešķiršanu.
  2. Saistošie noteikumi Nr. 2017/9 “Grozījumi Nr.1 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2017/02” “Par Preiļu novada 2017. gada pamatbudžetu ”.
  3. Saistošie noteikumi Nr. 2017/10 “Grozījumi Nr. 1 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2017/03” “Par Preiļu novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam”.
  4. Par Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu nenomaksāto rēķinu segšanu.
  5. Par zemes iznomāšanu.
  6. Par mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu.
  7. Par Preiļu novada domes pārstāvju izvirzīšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās.
  8. Par Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļu izvirzīšanu.
  9. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu 2. vidusskolai.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

10. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
11. Par sociālās dzīvojamās platības maiņu.
12. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
13.Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
14. Par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.
15. Par iemitināšanos pašvaldības īpašumā.
16. Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
17. Par grozījumiem štatu (amatu) sarakstā.
18. Par komisiju apstiprināšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

19. Par saistošo noteikumu Nr. 2017/04 precizēšanu.
20. Par Pelēču HES ūdenskrātuves ekspluatācijas un Pelēču HES hidrotehnisko būvju drošuma programmas saskaņošanu.
21. Par saistošo noteikumu Nr.2017/06 precizēšanu.
22. Par saistošo noteikumu Nr. 2017/05 precizēšanu.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 2017/07 precizēšanu.
24. Par nekustamā īpašuma sadali.
25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
26. Par kadastrāli uzmērītās zemes platības apstiprināšanu.
27. Par konkursa “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” žūrijas apstiprināšanu.

PAPILDJAUTĀJUMS

28. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram.

 

Domes priekšsēdētāja                                         Maruta Plivda

 

Pēdējās izmaiņas: 07.07.2017.