Preiļu novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciālista amatu uz nenoteiktu laiku

03.07.2017.

Galvenie amata pienākumi:

 • Sniegt metodisko un koordinējošo palīdzību izglītības iestādēm pedagoģiskā procesa nodrošināšanai.
 • Organizēt valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu norisi starpnovadu izglītības iestādēs.
 • Pārbaudīt izglītības iestāžu mācību plānus un tarifikācijas.(Preiļu novadam).
 • Pārbaudīt izglītības iestāžu informāciju VIIS datu bāzē.
 • Pārvaldes ikmēneša metodisko pasākumu plāna sastādīšana.
 • Mācību priekšmetu olimpiāžu 2.posma (4 novadu skolēniem) organizēšana, rezultātu apkopošana, dalībnieku pieteikšana 3.posmam.
 • Novada un valsts olimpiāžu rezultātu apkopošana, laureātu apbalvošanas organizēšana.
 • Informācijas izplatīšana izglītības iestādēm par iespējām piedalīties konkursos, projektos.
 • Koordinēt Metodisko apvienību vadītāju darbu.
 • Veikt novada izglītības iestādēs plānoto aktivitāšu un pasākumu apkopošanu google kalendārā
 • Koordinēt skolotāju tālākizglītības procesu izglītības iestādēs un novados.
 • Sekot pedagogu kvalifikācijas atbilstībai normatīvo aktu prasībām.
 • Izskatīt un izvērtēt saskaņošanai iesniegtās pedagogu tālākizglītības programmas.
 • Koordinēt pedagogu kvalitātes novērtēšanas procesu novadu izglītības iestādēs.
 •  Piedalīties uz Izglītības pārvaldi attiecināto Eiropas Sociālā fonda projektu koordinēšanā (pēc papildus vienošanās).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un maģistra grāds, vēlams pedagoģijā, psiholoģijā  vai izglītības vadībā, vismaz 4.pedagoga kvalitātes pakāpe.
 • darba pieredze izglītības iestāžu administratīvajā darbā, izglītības politikas veidošanā un projektu vadībā vismaz viens gads.
 • prasme analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izteikt viedokli un argumentēt.
 • labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.
 • teicamas valsts valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību).
 • pieredze darbā ar datubāzēm (VIIS, VPIS).

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli – motivāciju, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus iesniegt personīgi  Preiļu novada Izglītības pārvaldē,  Raiņa bulvārī 19, 25.kabinetā. Preiļos, LV-5301, vai nosūtīt uz e-pasta adresi preiluipvad@pvg.edu.lv ar norādi “Konkursam” (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena – 06.07.2017.). Tālrunis uzziņām  29297976

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2018.