Dabas Aizsardzības pārvalde informē pašvaldību par Dabas skaitīšanu

28.06.2017.

28. jūnijā Preiļu novada domi apmeklēja Dabas Aizsardzības pārvaldes (DAP) pārstāves Īrisa Mukāne un Elīna Prikule, lai iepazīstinātu Preiļu novada domes vadību un darbiniekus ar projektu Latvijas dabas vērtību apzināšanai “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”.  

Projekts tiek īstenots līdz 2020. gadam, bet biotopu apzināšana un dabas inventarizācija tiek veikta trīs gadu periodā – 2017., 2018. un 2019. gadā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Kā norādīja Ī. Mukāne, Preiļu novada teritorija šogad vēl apsekota netiks, tas tiks darīts no nākamā gada. Taču svarīgi jau šobrīd sniegt pēc iespējas izsmeļošāku informāciju pašvaldībai, jo tā ir vieta, kur iedzīvotāji griežas ar jautājumiem un kam iedzīvotāji uzticas.

DAP pārstāves iepazīstināja klātesošos ar Latvijas teritorijas sadalījumu 12,5 km2 laukumos, kas, savukārt, sadalīti 3 apsekošanas gados. Tiek apsekoti ne tikai sauszemes biotopi, bet arī saldūdeņi. Darba laiks ir ļoti ierobežots, jo veģetācijas sezona, kad var iet dabā un fiksēt tās vērtības, ir samērā īsa – pļavas var apskatīt tikai vasaras periodā, savukārt mežos un purvos var doties laikā, kad nav sniega segas.

Pirms darbu uzsākšanas (orientējoši – konkrētā gada aprīlī) tie zemju īpašnieki (tostarp pašvaldība), kuru teritorijā ir paredzēts veikt apsekošanu, saņem informatīvu vēstuli. Klātesošos interesēja jautājums, pēc kādiem kritērijiem un kas izvērtēs, kuras teritorijas tiks apsekotas un kuras nē. Speciālistes skaidroja, ka Latvija tiek sadalīta divos slāņos – apsekojamais un nepasekojamais slānis. Tiek apkopota informācija no Valsts zemes dienesta, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts mežu, DAP u.c. datubāzēm, un datorprogramma automātiski atlasa un nosaka, kuras zemes vienības tiek iekļautas apsekojamajā slānī. Netiek apsekotas lauksaimniecības zemes, pēdējos 50 gados apmežotas teritorijas, apbūves gabali, kūdras ieguves vietas, grants karjeri u.tml.

Likumdošana nosaka, ka īpašnieks nedrīkst ierobežot piekļuvi apsekojamajai teritorijai izpētes veikšanai. Ja teritorijā tiks konstatēts vērtīgs biotops, par to īpašniekam tiek nosūtīta vēl viena vēstule. Tas ļaus bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem pieteikties LAD maksājumiem. Taču speciālistes uzsvēra, ka izvēle pieteikties vai nē paliek īpašnieka ziņā un dabas vērtību konstatēšana nenozīmēs automātisku ierobežojumu noteikšanu. No otras puses, ja zemes īpašnieks uzskata, ka viņa īpašumā atrodamas dabas vērtības, ir iespēja vērsties DAP un ieteikt apsekot šo teritoriju, pat ja tā nav iekļauta obligāti apsekojamajā slānī. Iepriekš zemniekam pašam bija jāmaksā ekspertam, lai veiktu novērtējumu, tagad tas tiks izdarīts projekta ietvaros un īpašniekam neko neizmaksās.

DAP pārstāves norādīja, ka precīzi dati par biotopu daudzumu un kvalitāti ļaus sabalansēt dabas aizsardzību un tautsaimniecības attīstību, plānojot nākotnes darbības.

Papildu informācija, DAP kontaktinformācija: e-pasts: skaitamdabu@daba.gov.lv; informatīvs tālrunis: + 37126107005;

Informācija par projektu mājaslapā www.daba.gov.lv un www.skaitamdabu.gov.lv.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.