25. maija Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

25.05.2017.

DOMES SĒDE

Preiļos

2017. gada 25.maijā plkst. 15:00

DARBA KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

  1. Par līdzfinansējumu SAM 9.2.4 pasākuma 9.2.4.2  projektam.
  2. Par līdzfinansējumu SAM 8.1.2 projektam “Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana”.
  3. Par zemes iznomāšanu.
  4. Par saistošo noteikumu 2017/07 apstiprināšanu (Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma).
  5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
  6. Par Preiļu novada domes 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  7. Par nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” iesnieguma izskatīšanu.
  8. Par atbalstu SAM 5.5.1 projektam “Rīteiropas vērtības”.
  9. Par aizdevuma ņemšanu  projekta  „Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” īstenošanai.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

10.  Par sociālo dzīvokļu īres līguma pagarināšanu.
11.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
12.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
13.  Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
14.  Par līgumu slēgšanu ar biedrību Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme”.
15.  Par piedalīšanos Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
16.  Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
17.  Par pašvaldības dzīvokļu reģistra rindas apstiprināšanu.
18.  Par sociālo dzīvokļu reģistra Nr.2 rindas apstiprināšanu.
19.  Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa rindas.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

20.  Par ielu tirdzniecību.
21.  Par saistošo noteikumu Nr. 2017/06 apstiprināšanu (Saistošie noteikumi par Vīragnas ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu).
22.  Par projektu pieteikumu iesniegšanu projektu konkursā.
23.  Par nosaukuma piešķiršanu.
24.  Par adreses maiņu.
25.  Par ceļu saraksta apstiprināšanu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 2. kārta”.
26.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

PAPILDJAUTĀJUMI

27.  Par aizdevuma ņemšanu būvprojekta “Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpu pārbūves ekspertīzes nodrošināšanai”.
28.  Par aizdevuma ņemšanu būvprojekta “Preiļu 1. pamatskolas telpu pārbūves ekspertīzes nodrošināšanai”.
29.  Par aizdevuma ņemšanu  projekta “Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošana  2. kārta ”  realizācijai.
30.  Par ielu tirdzniecību.

Domes priekšsēdētāja                            Maruta  Plivda

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2017.