Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” piedalās starptautiskā projektā

16.05.2017.

16. maijā Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pasaciņa” norisinājās Izglītības iniciatīvu centra (IIC) īstenotā projekta “KHETAUN (KOPĀ): Galvenie soļi romu bērnu iekļaušanai kvalitatīvās pirmsskolas izglītības programmās” 10. aktivitātes noslēguma nodarbība. Tās laikā PII “Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā Marija Spūle iepazīstināja ar līdz šim notikušajām 9 aktivitātēm Preiļu bērnudārzā, kuru mērķis bija veicināt romu bērnu iekļaušanu pirmsskolas izglītībā un stiprināt toleranci pret romiem vietējā sabiedrībā. Savukārt bērni uzstājās ar dziesmām, dejām un rotaļām, priekšnesumu sniedza arī PII “Pasaciņa” darbinieku vokālais ansamblis “Rasa”. Pasākumā piedalījās IIC pārstāves – programmu koordinatore Sandra Kraukle un projektu vadītāja Kristīne Liepiņa, projekta aktivitātēs iesaistītās personas, atbalstītāji, sadarbības partneri, bērni un viņu vecāki.

Starptautiskais projekts “KHETAUN” tiek īstenots no 2015. gada četrās valstīs – Latvijā, Slovākijā, Slovēnijā un Čehijā. Latvijā to īsteno Preiļu novadā ar Preiļu novada domes atbalstu un ciešā sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi un PII „Pasaciņa”. Projekta mērķis ir, balstoties uz projekta partneru pieredzi, izstrādāt un īstenot visaptverošu modeli, kas paaugstina pedagogu profesionālās kompetences darbā ar romu bērniem, vecākiem un vietējo sabiedrību.

Projekta laikā tika izstrādāti un īstenoti četri dažādi pirmsskolas pedagogu apmācības kursi, organizējot starptautiskus seminārus katrā no projekta dalībvalstīm. Starptautiskajos semināros iegūtās zināšanas, pieredze tika pielāgota katras projekta dalībvalsts vajadzībām un situācijai, izveidojot  četru semināru ciklu skolotājiem, kas no 2016. gada aprīļa līdz novembrim tika īstenots Preiļu PII “Pasaciņa”.

Preiļu PII “Pasaciņa” 18. grupas “Riekstiņi” audzinātājas un bērni piedalījās 10 dažādu iekļaujošu pasākumu īstenošanā, kas notika katru mēnesi visa mācību gada garumā. Tā kā šajā vecumā liela nozīme ir vecāku iesaistei, visās aktivitātēs tika iesaistīti arī vecāki. Pasākumos bērni un vecāki iepazina Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, apmeklēja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja atklāto mācību krātuvi, kopā darbojās radošajās darbnīcās, iepazinās ar logopēdi un valodas vingrinājumiem. Preiļu 2. vidusskolā ar 3. klases skolēnu līdzdalību norisinājās izglītojošs pasākums, kura laikā bērni paplašināja zināšanas par romu vēsturi un kultūru.

Kā pastāstīja IIC pārstāves, šis projekts ir īpašs ar to, ka vienlaicīgi norisinās 4 valstīs un ir vērsts tieši uz pirmsskolu, jo šajā posmā daudzi romu bērni izglītības iestādes neapmeklē, kas rada problēmas, uzsākot skolas gaitas. Kristīne Liepiņa skaidroja: “Skolas programmas ir ļoti smagas, un, ja bērns nav sagatavots, viņam mācības sagādā vēl lielākas grūtības, kas, savukārt, rada nepatiku pret skolu  un ļoti aizkavē turpmāko mācību procesu.” Tāpēc aktivitāšu mērķis bija romu bērnus iepazīstināt ar pirmsskolu, parādīt to kā pozitīvu vidi, ka tur ir labi, tur ir dažādu tautību bērni, kas visi kopā var aktīvi un draudzīgi darboties. Pasākumos iesaistīti tika ne tikai grupiņas audzēkņi, bet arī bērni no viņu un draugu ģimenēm, kas neapmeklē bērnudārzu, līdz ar to aktivitātēs parasti piedalījās 6-8 romu bērni pirmsskolas vecumā.

Projekta ietvaros ir sagatavotas un izdotas arī trīs grāmatas – divas bērnu grāmatas “DAMARA GADS” un “KO DARĪSIM AR PIKSI?” un grāmata vecākiem. Bērnu grāmatas veidotas kā multilingvāls materiāls ar tekstu trīs valodās – latviešu, krievu un romu – lai veicinātu multikulturālas izglītības elementu iekļaušanu pirmsskolu ikdienas darbā. Savukārt, grāmata vecākiem „Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi” veidota kā palīglīdzeklis vecāku izpratnes veidošanai par nozīmīgākajām bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem viegli saprotamā valodā.

Lai arī pasākumu cikls PII „Pasaciņa” ir noslēdzies, darbs projektā turpinās līdz 2017. gada novembrim – pamatojoties uz projektā gūtajām atziņām, tiek veidotas rekomendācijas pašvaldību, valstiskā un Eiropas Komisijas līmenī romu bērnu iekļaušanas pirmsskolas izglītībā veicināšanai. Kā pasākumā norādīja Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs – ieguvēji no šī projekta būs ne tikai konkrētās grupiņas bērni un audzinātājas, bet visa sabiedrība kopumā.

Projekta mājas lapa: http://khetaun.pei.si/

Projekta īstenotāju mājaslapa: http://iic.lv

Ilona Vilcāne, 
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.