Atkārtoti akreditēs Preiļu Galveno bibliotēku

27.04.2017.

27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma virzīt Preiļu galveno bibliotēku atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam, kā arī uzdot Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājai Ilonai Skorodihinai sagatavot un iesniegt Latvijas Bibliotēku padomes Akreditācijas komisijai nepieciešamos dokumentus.

Tas darīts, ņemot vērā to, ka Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumu „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” 10. punkts nosaka, ka izvirzot bibliotēku reģionālās bibliotēkas statusam, iesniegumam jāpievieno novada domes lēmuma kopija. Preiļu galvenā bibliotēka ir akreditēta reģiona galvenās bibliotēkas statusā no 2012. gada un sekmīgi pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību bibliotēkām, kā arī to, ka Preiļu galvenā bibliotēka arī turpmāk ir gatava pildīt reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punkts, Bibliotēku likuma 9. panta trešā daļa nosaka, ka bibliotēku akreditācija veicama vienu reizi 5 gados. 

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2017.