Preiļu 1. pamatskolā ciemojas Dagdas vidusskolas skolotāji

18.04.2017.

18. aprīlī atbildes vizītē Dagdas vidusskolas skolotāju kolektīvs viesojās Preiļu 1. pamatskolā. Skolas lasītavā viesiem tika pastāstīts par skolu, skolēnu sasniegumiem sportā un mācībās, nākotnes plāniem. Dagdas vidusskolas skolotājiem bija iespēja iepazīties ar mūsu skolas pašdarbības kolektīviem: folkloras kopas “Rūtoj” izpildījumā skanēja dziesmas, 3. – 4. klašu deju kolektīvi “Gaida” un “Dancari” izdejoja latviešu tautas dejas. Pasākuma laikā skolēni ciemiņus iesaistīja jautrās rotaļdejās un bija iespējams izbaudīt trešo Lieldienu svētku izskaņas.

Ciemiņi tika iepazīstināti ar skolas vides noformējumu, ar mazāko skolēnu rotaļu telpas lietderību, brīvā laika plānošanu skolēniem. Dagdas vidusskolas skolotāji ar lielu interesi uzkavējās vizuālās mākslas kabinetos, priecājās par mūsu lielo sporta zāli un skaisti un gaumīgi iekārtotajiem mācību priekšmetu kabinetiem. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniece ciemiņus iepazīstināja ar skolas muzejā izvietoto  izstādi „Līdzsvarā”.

Tā kā skolā padziļināti tiek mācīti dabas zinību un matemātikas priekšmeti, tad Dagdas vidusskolas skolotāji iepazinās ar zinātnes teātra “Ciemos pie Einšteina” izrādi “Lupes dzimšanas diena. Eksperimentu ballīte”, kuras laikā aizraujošā veidā tika demonstrēti dažādi eksperimenti par vielu īpašībām un to pārvērtībām.

Metodiskās dienas noslēgumā skolotājiem bija tikšanās ar mūsu skolas  metodisko komisiju vadītājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, kuri prezentēja savu darbu, stāstīja par iesaistīšanos projektos, skolas tradīcijām. Dagdas vidusskolas skolotājus ieinteresēja pasākumi, kuros tiek izmantota strappriekšmetu saikne mācību procesā, tās ietvaros sekmējot dažādu mācību priekšmetu skolotāju sadarbību mācību procesā, kā arī programmu saskaņošanu starp priekšmetiem un inovācijām mācību procesā. Tā kā pasākumi notiek, sadarbojoties ar vairākiem priekšmetu skolotājiem, tad ir iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā par paveikto un kopīgi plānot veiksmīgāko ideju tālāku īstenošanu.

Pozitīvās pieredzes apmaiņas pasākumi starp skolām ir ļoti svarīgi gan skolu savstarpējās sadarbības attīstībai, gan pedagogu profesionālajai izaugsmei. Arī mūsu tikšanās reizē ar Dagdas vidusskolas kolēģiem secinājām, ka gan Dagdas vidusskola, gan Preiļu 1. pamatskola praktiski apgūt dažādas interesantas un interaktīvas metodes mācību un audzināšanas darbā, veidojot mācīšanos rosinošu vidi, sekmējot pozitīvu saskarsmi, kā arī izmantojot modernās tehnoloģijas.

Paldies visiem kolēģiem, kas radīja  pozitīvu noskaņu, radošu gaisotni un aktīvu sadarbību!

Preiļu 1. pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā A. Dz. Bernāne 

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2017.