27. aprīļa Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

27.04.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME
PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
Preiļos
2017. gada 27. aprīlī plkst. 15.00
DARBA KĀRTĪBA 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par Preiļu novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 2. Par Preiļu novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu.
 3. Par Preiļu novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 4. Par zemes iznomāšanu.
 5. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
 6. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 8. Par neapdzīvojamo telpu nomu.
 9. Par saistošo noteikumu Nr.2017/04 apstiprināšanu.
  10.  Par saistošo noteikumu Nr.2017/05 apstiprināšanu.
  11.  Par saistošo noteikumu Nr.2017/06 apstiprināšanu.
  12.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
  13.  Par granulu katlu uzstādīšanu Preiļu novada pagastu pārvalžu ēkās.

 SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

14.  Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu  un mācību literatūras sadali starp novada izglītības iestādēm.
15.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
16.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
17.  Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
18.  Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19.  Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju.
20.  Par sociālās dzīvojamās platības apvienošanu.
21.  Par nolikuma “Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

22.  Par iesnieguma izskatīšanu.
23.  Par nosaukuma piešķiršanu.
24.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
25.  Par Valsts zemes dienesta vēstules izskatīšanu.
26.  Par piedalīšanos projektu konkursā.

APVIENOTO KOMITEJU SĒDES JAUTĀJUMS

27.  Par Preiļu novada Attīstības programmas 2017.-2023.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

    Domes priekšsēdētāja                             Maruta  Plivda

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2017.