Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

30.03.2017.

iedrība “ Preiļu rajona partnerība ” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu un nepārtraukto kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana

2017. gada 28. aprīļa līdz 2017. gada 30. maijam

1.1. rīcībaProduktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas”

 

Nepārtrauktā kārta no 2017. gada 28. aprīļa

1.2. rīcība “Darbinieku apmācības un kvalifikācija”   

Sludinājuma kopsumma

450 000,00 EUR

1.1. rīcība “Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas”

 

56 450,60  EUR

1.2. rīcība “Darbinieku apmācības un kvalifikācija”   

Projektu  īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

biedrība „Preiļu rajona partnerība”

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Kontaktinformācija

Valija Vaivode, Tālr. 22026684,

 e-pasts preilupartneriba@inbox.lv 

 mājas lapas adrese: www.preilupartneriba.lv

Projekti iesniegšana

Projektu iesniegumi jāiesniedz Preiļos, Tirgus laukums 1, (tālr.22026684, 29208438).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Rīcība

1. mērķis – DARBS un UZŅĒMĒJDARBĪBA

1.1. rīcība “Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas”

Apbalsta apmērs  un intensitāte

50 000 EUR; 100 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Intensitāte – 70% (individuāliem projektiem) vai 80% – kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu apstākļu radīšanai;

Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai.

Rīcības apraksts

 • Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
 • Nelauksaimnieciskās ražošanas, tūrisma (dabas, aktīvā, veselības, kultūras, kulinārā u.c.), mājražošanas un amatniecības, pārtikas ražošanas, ēdināšanas, alternatīvās (netradicionālās) medicīnas, dziedināšanas, rehabilitācijas, rekreācijas u.c. nozaru uzņēmumu attīstība;
 • Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, radošo industriju attīstība, konkurētspējīgu mobilo (pārvietojamo) pakalpojumu attīstība;
 • Energoefektivitātes uzlabošana, produktivitātes un eksportspējas palielināšana;
 • Sadzīves, komunālo, apmācību, autoservisu un tehnikas apkopes, skaistumkopšanas u.c. pakalpojumu attīstība un dažādošana; Jaunu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu ieviešana – tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, jaunu realizācijas veidu ieviešana;
 • Uzņēmējdarbības izglītības, motivācijas un aktivizēšanas pasākumi (piemēram, motivācijas semināri jauniešiem vai bezdarbniekiem, karjeras izvēles un jauno uzņēmēju skola utml.);
 • Mazo uzņēmēju kopprojektos vai MVU biedrību projektos realizēti kopīgi teritorijas (t.sk. preču un pakalpojumu) mārketinga un pārdošanas veicināšanas pasākumi;
 • Biznesa atbalsta tehniskās infrastruktūras izveide vai uzlabošana (piem., uzņēmumu pievedceļu renovācija, auto stāvlaukumu ierīkošana, kopīgas tirdzniecības vietas izveide mājražotāju un amatnieku produkcijas noietam);
 • U.c.

Rīcība

1.mērķis – DARBS un UZŅĒMĒJDARBĪBA

1.2. rīcība “Darbinieku apmācības un kvalifikācija”   

Apbalsta apmērs 

 

Intensitāte

20 000 EUR

70%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

 

Rīcības apraksts

 • Darbinieku apmācību īstenošana (sagatavošana darbam ar jaunām iekārtām, tehnoloģijām, prasmju un iemaņu attīstība, u.c.)
 • Pasākumi darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
 • Jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai, vai esošo produktu uzlabošanai, pievienotās vērtības un eksporta potenciāla paaugstināšanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguve;
 • U.c.
  

VRG vērtēšanas komisija vērtē projektu konkursam iesniegto projektu atbilstību VRG stratēģijai pēc zemāk tabulās norādītajiem kritērijiem, kas noteikti atsevišķi 1. stratēģiskā mērķa Rīcībām 1.1., 1.2. Katrs iesniegtais projekts tiks vērtēti kopā pēc 19 kritērijiem, t.sk. 1 (SVVA atbilstības) + 10 (vispārīgie) + 8 (specifiskie) kritēriji). Izstrādāts arī 1 papildus specifiskais kritērijs projektu vērtēšanai noslēguma posmā vienādu punktu iegūšanas gadījumā.

1. stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji

Visu informāciju ( SVVA stratēģiju, vērtēšanas metodiku, saistošos noteikumus, projektu veidlapas u.c.) par projektu realizēšanu atradīsiet nospiežot uz saiti:

http://preilupartneriba.lv/leader-2014-2015/informacija-par-projektu-realizesanu

 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2017.