Atbalsts Mazo lauku saimniecību attīstības projektiem

28.03.2017.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības””.

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” notiks no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības” – 18 747 336 EUR (astoņpadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro), kas sadalīts atbilstoši:

LAD struktūrvienība

Izsludināmais finansējums, EUR

Austrumlatgales RLP

2 251 777

Dienvidkurzemes RLP

2 157 324

Dienvidlatgales RLP

3 406 010

Lielrīgas RLP

1 757 174

Viduslatvijas RLP

2 067 249

Zemgales RLP

1 606 608

Ziemeļaustrumu RLP

1 922 267

Ziemeļkurzemes RLP

1 120 782

Ziemeļvidzemes RLP

2 458 145

Kopā

18 747 336

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumu sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

 

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2017.