30. marta Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

30.03.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2017. gada 30. martā, plkst. 9:00

Preiļu novada domes sēžu zālē

 DARBA KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu galvenajai bibliotēkai.
 2. Par iesnieguma izskatīšanu.
 3. Par aizdevuma ņemšanu projekta “Būvprojekta izstrāde Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvei” realizācijai.
 4. Par telpu nomu bērnu vasaras nometnei.
 5. Par grozījumiem  Preiļu novada domes mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā.
 6. Par nekustamo īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā.
 7. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
 8. Par apakšnomas līguma noslēgšanu.
 9. Par līguma slēgšanu.
 10. Par biedrības “ES1” rēķinu apmaksu.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
 12. Par dalības maksas noteikšanu.
 13. Par aizdevuma ņemšanu projekta “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas 1. kārta” realizācijai.
 14. Par līdzekļu piešķiršanu.
 15. Par aizdevuma ņemšanu projekta “Pelēču vasaras estrādes izbūve” realizācijai.
 16. Par automašīnu stāvlaukumu Tirgus laukumā 11, Preiļos.
 17. Par aizdevuma ņemšanu  projekta “Stāvlaukuma pārbūve Tirgus laukumā-11, Preiļos” realizācijai.
 18. Par Kooperatīva ielas posma apgaismojuma atjaunošanu.
 19. Par ietves atjaunošanu.
 20. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2016. gada pārskatu.
 21. Par SIA “Preiļu saimnieks” 2016. gada pārskatu.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

22.  Par adrešu dzēšanu un nosaukuma piešķiršanu.
23.  Par nekustamā īpašuma sadali.
24.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
25.  Par projektu pieteikumu iesniegšanu zivju fonda pasākumā.
26.  Par 2016. gada 25. augusta Preiļu novada domes sēdes lēmuma “Par ceļu saraksta apstiprināšanu būvdarbu konkursam” (12. §) papildināšanu (par piedalīšanos projektā).
27.  Par būvprojekta “Pašvaldības ēkas 2. kārtas atjaunošana Rēzeknes ielā 26, Preiļi” aktualizāciju.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

28.  Par Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas iesnieguma izskatīšanu.
29.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
30.  Par uzņemšanu rindā un pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
31.  Par dzīvojamās platības maiņu.
32.  Par sociālā darbinieka pienākumu veikšanas termiņa pagarināšanu Preiļu novada Labklājības pārvaldē.
33.  Par A/S “Veselības centru apvienība” piedāvājuma izskatīšanu.
34.  Par piedalīšanos Valsts izglītības satura centra projektā Nr. 8.3.2.2/16/ I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
35.  Par biedrības “Sofija” iesnieguma izskatīšanu.
36.  Par Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.
37.   Par Dzintras Šmukstes iesnieguma izskatīšanu.

Domes priekšsēdētāja                                                                           Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2017.