Apstiprināti saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību

27.04.2017.

27. aprīļa domes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus “Par Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Preiļu novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību. Tāpat noteikumi paredz arī administratīvo atbildību par to pārkāpšanu. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Preiļu novada teritorijā.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā “Preiļu novada vēstis”.

Ilona Vilcāne,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2017.