Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz pansionāta “Preiļi” sociālā aprūpētāja amatu

27.02.2017.

Preiļu novada Labklājības pārvalde

izsludina atklātu konkursu uz pansionāta “Preiļi”

sociālā aprūpētāja (profesijas kods 3412 01) amatu (uz pilnu slodzi)

Amata pienākumi un uzdevumi:

Pienākumi

Uzdevumi

 1. Veic atbilstošas atzīmes klienta kartē
 • Novērtē klienta fizisko un garīgo stāvokli;
 • Noskaidro klienta vēlmes un sociālās vajadzības
 1. Plāno un saskaņo sociālās aprūpes pakalpojumu plānošanu, kas veicinātu klienta neatkarības sasniegšanu
 • · Sadarbībā ar klientu sastāda sociālās aprūpes plānu (grafiku, ja nepieciešams piesaista citus speciālistus, par ko veic regulāras atzīmes (1×6 mēn.) klienta kartē
 1. Sociālā pakalpojuma novērtēšana
 • · Periodiski sagatavo klienta funkcionēšanas novērtējumu un veic atzīmes klienta kartē;
 • · Novērtē klienta apmierinātību par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem un sniedz sociālajam darbiniekam pārskatu par klientam sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem un klienta funkcionēšanas stāvokļa izmaiņām;
 1. Vispārējo Cilvēktiesību un ētikas normu ievērošana un realizēšana praksē
 • · Kontrolē, lai klienti ievēro iekšējās kārtības noteikumus;
 • · Pastāvīgi kontaktē ar klientiem, dod viņiem precīzu informāciju interesējošos jautājumos savas kompetences robežās;
 • · Noskaidro klientu intereses, ieradumus, brīvā laika pavadīšanas veidus; reliģisko piederību, kaitīgos ieradumus, un t.t.;
 • · Seko, lai klientiem būtu pieejami preses izdevumi un cita lasāmviela. Informē par jaunumiem pansionāta dzīvē, pagastā, novadā valstī un t.t.;
 • · Vairāk vērš uzmanību pašpalīdzībai, virza klientus uz savstarpēju izpalīdzību;
 • · Kontaktējas ar klientu apmeklētājiem, ievāc vajadzīgo informāciju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties;
 • · Ziņo sociālajam darbiniekam vai administrācijai par konfliktsituācijām un rod tām risinājumu, piesaistot nepieciešamos resursus, par to veicot atbilstošus ierakstus klienta kartē;
 • · Palīdz risināt klienta individuālās problēmas;
 • · Pēc klienta lūguma veic iepirkšanos, atbilstoši klienta vajadzībām;
 • · Nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzības individuālā līmenī:

–  Pavada klientu pasākumu apmeklēšanas laikā;

–  Izved pastaigā ārā vai pa koridoru ar ratiņiem, palīdz nokļūt līdz televizoram;

–  Palīdz klientam apgulties vai piecelties no gultas (ja nepieciešams apģērbties, saķemmēties);

–  Pavada klientu ārpus institūcijas pie ārsta vai cita speciālista apmeklējumiem, kā arī citos izbraucienos ārpus institūcijas;

 • · Atbalsta klienta spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, veicot ātrāku adaptāciju institūcijā, nodrošinot klienta aktīvu līdzdalību pakalpojumu sniegšanā;
 • · Prognozē sociālās aprūpes problēmu attīstību un projektē iespējamos risinājumus, balstoties uz aprūpējamo klientu vajadzībām;
 • · Strādā saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām, nodrošinot par klientu saņemtās informācijas konfidencialitāti.
 1. Regulāra profesionālās kvalifikācijas celšana
 • · Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu;
 • · Piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās


Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē.
 • Darba pieredze sociālajā aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Zināšanas ar sociālās aprūpes sfēru saistītajos normatīvajos tiesību aktos.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos).
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datora lietotāja prasmes (MS Word, Excel, Power Point, Outlook, SPSS, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.
 • Spēja ievērot sociālās aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus.
 • Spēja ievērot darba gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu atbilstoši amatu klasifikatoram,
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 10. aprīlim plkst. 16.00. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt pa pastu (tiks izskatīti pa pastu ienākušie iesniegumi līdz 10. aprīļa plkst.16.00) vai personīgi pie Labklājības pārvaldes lietvedes (1. stāvs) Aglonas ielā 1a, Preiļos, LV-5301, vai pa e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam par Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” sociālā aprūpētāja amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē pie direktora, zvanot pa tālruni 65323200 vai 28638567. Konkursa nolikums (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.