23. februāra Preiļu novada domes darba kārtība

23.02.2017.

PREIĻU  NOVADA  DOME

 PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2017. gada 23. februārī plkst. 15.00

Preiļu novada domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

FINANŠU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMI

 1. Par 2016.gada inventarizācijas rezultātiem.
 2. Par finansējuma piešķiršanu Preiļu novada augsta līmeņa sportistiem.
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu.
 4. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 5. Par līdzfinansējuma  piešķiršanu  Preiļu novada vēstures un lietišķās mākslas muzejam.
 6. Par pirkuma līguma noslēgšanu.
 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā.
 8. Par zemes iznomāšanu.
 9. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
 10. Par apakšnomas līguma noslēgšanu.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piešķiršanu.
 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 13. Par parādu dzēšanu.
 14. Par 2017.gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānu.
 15. Par līguma termiņa pagarināšanu.
 16. Par atvaļinājumu domes izpilddirektoram.
 17. Par deleģējumu atkritumu apsaimniekošanai  Preiļu novadā.

 SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES JAUTĀJUMU

18.  Par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
19.  Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
20.  Par uzņemšanu rindā uz sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
21.  Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
22.  Par saistošo noteikumu Nr. 2016/15 precizēšanu.
23.  Par iemitināšanos pašvaldības sociālajā īpašumā.

NOVADA ATTĪSTĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

24.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
25.  Par nekustamā īpašuma sadali.
26.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
27.  Par saistošo noteikumu 2017/01 apstiprināšanu.

PAPILDJAUTĀJUMI

28.  Par adreses maiņu.
29.  Par projektu pieteikumu iesniegšanu Zivju fonda pasākumā.

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           Maruta Plivda

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2017.