Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par darbu 2016. gadā

16.02.2017.

Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām  personām profesionālu sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psihosociālu atbalstu, kā arī veic sociālo pakalpojumu administrēšanu.

2016. gadā ir saņemti iesniegumi no 530 ģimenēm jeb 930 personām ar lūgumu izvērtēt atbilstību trūcīgās personas/ģimenes statusam. Gada laikā 15 ģimenēm piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Sociālie pabalsti

Tāpat kā iepriekšējos gados, visvairāk līdzekļu izlietots pabalstu izmaksai GMI (garantētā minimālā ienākuma) līmeņa nodrošināšanai, kas 2016. gada 12 mēnešos sastāda kopā 63051,84 eiro. Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek noteikts divās kategorijās:

  • atbilstoši valstī noteiktajam – gan pieaugušajam, gan bērnam 50,00 eiro mēnesī,
  • atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam – GMI līmenis pilngadīgai personai ar invaliditāti un pensijas vecuma personai ir 115,00 eiro mēnesī.

GMI pabalsts ik mēnesī tiek izmaksāts vidēji 115 ģimenēm jeb vidēji 160 personām.

Mājokļa pabalsts – kurināmā iegādei un saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai – piešķirts 205 trūcīgām ģimenēm, izlietoti 25 120,00 eiro, un 148 pensijas vecuma personām, izlietoti 18235,00 eiro. Kopā mājokļa pabalstam izlietoti 43355,00 eiro. Atlaide no īres maksas sociālajā dzīvoklī piešķirta 45 ģimenēm un izlietoti 3607,02 eiro.

Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 92 ģimenes par summu 15950,00 eiro.

Pabalsts bērna izglītībai izlietots 2000 eiro apmērā – 50% atlaidei par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē: daudzbērnu ģimenēm izlietoti 7496,37 eiro, trūcīgo ģimeņu bērniem – 827,17 eiro. Brīvpusdienas skolā ir saņēmuši trūcīgo ģimeņu bērni par summu 128,80 eiro mēnesī un daudzbērnu ģimeņu bērni par summu 1579,61 eiro mēnesī.

Materiālo atbalstu par kopējo summu 280,00 eiro saņēmušas 7 personas, kuras atgriezušās no soda izciešanas ieslodzījumā.

Apbedīšanas pabalsts piešķirts 139 personām, kopējā izmaksātā summa sastāda  13570,00 eiro, un 7 trūcīgām personām, kopējā summas – 1836,30 eiro.

Medicīnas pabalstu saņēmušas 13 trūcīgās personas par summu 588,41 eiro un 41 persona pensijas vecumā par summu 1528,53 eiro.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 32 ģimenēm (50 bērniem) par kopējo summu 2000,00 eiro.

Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 gadus un vairāk, ir saņēmušas 59 personas, to izmaksai bijuši nepieciešami 1770,00 eiro.

Pabalstu zelta kāzu jubilejā saņēmušas 8 ģimenes, kopējā izdevumu summa sastāda 1200,00 eiro.

Audžuģimeņu atbalstam (11 bērni ievietoti audžuģimenēs) izlietoti 19140,00 eiro. Bērniem bāreņiem, kuri turpina mācības pēc pilngadības sasniegšanas, piešķirti līdzekļi  12561,65 eiro apmērā.

Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Preiļu novadā nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi” ar 24 pakalpojuma saņēmēju vietām. 2016. gadā ar Preiļu novada pašvaldības Labklājības pārvaldes lēmumu Preiļu novada pansionātā ievietota 31 persona un uzņemtas rindā uz pansionātu 10 personas. 14 Preiļu novada personām gada laikā nodrošināts pakalpojums citas pašvaldības pansionātos. Šī gada laikā izlietoti finanšu līdzekli par nodrošināto pakalpojumu SAC “Rušona” – 2969,28 eiro un par uzturēšanos Preiļu novada cilvēkiem “SAC “Dagda” – 19521,74 eiro.   

2016. gadā Preiļu novada Labklājības pārvalde organizēja un nodrošināja aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kuras vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība “Aprūpes mājās birojs”. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts 26 novada iedzīvotājiem, no tiem gada laikā 25 pensijas vecuma personām un 1 personai darbspējīgā vecumā ar invaliditāti. Pakalpojumu veic pašnodarbinātas personas, un šobrīd pakalpojumu sniedz 16 speciālu apmācību programmu apguvušas aprūpētājas. Par aprūpes mājās pakalpojumu klienti veic līdzmaksājumu, kura apmērs ir 1,42 eiro līdz 11,38 eiro atkarībā no personas ienākumiem. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma. Šī gada laikā aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 16 710,00 eiro.

Uz pieprasījumu tiek nodrošināts kāpurķēžu pacēlāja (komplektā ar ratiņkrēslu) pakalpojums.

2016. gadā Labklājības pārvalde 68 novada iedzīvotājiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti ik mēnesi nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu. 2016. gadā veikti ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumi īpašas kopšanas nepieciešamībai 1. grupas invalīdiem – 53 personām Preiļos un Preiļu pagastā, 14 personām Saunas pagastā, 3 personām Pelēču pagastā, 7 personām Aizkalnes pagastā.

Klienti, kuriem noteikta vienošanās par līdzdarbību, apmeklējuši Dienas  centru jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai 863 reizes, grupas jauniešu ar īpašām vajadzībām ikdienas apmeklējums – 921 reizi. Senioru radošo darbnīcu apmeklējums – 120 reizes, fitnesa dejas apmeklētas 140 reizes.

Sociālais darbs – ģimenes ar bērniem

2016. gadā sekmīgi strādāja starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu bērniem. Sociālais darbs gada garumā veikts ar 25 ģimenēm. Pārskata gada laikā ar sociālā darbinieka atzinumu 4 Preiļu novada bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, ir saņēmuši valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā, bet LP Krīzes centrā 9 novada bērni un 1 pieaugušais saņēmuši palīdzību krīzes situācijā. Krīzes centrā pagājušajā gadā tika izmitināti arī 3 citu pašvaldību klienti. Preiļu novada bāriņtiesa sagatavojusi 11 atzinumus par klientiem.

Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan bāriņtiesas darbā. Gada laikā psihologs sniedzis 194 konsultācijas.

Pieprasīts ir dušas pakalpojums. 2016. gadā pakalpojums izmantots 432 reizes, veļas mazgāšanas pakalpojums izmantots 156 reizes, 659 reizes apmeklēta sociālā istaba. Ēdināšanas pakalpojums sniegts 80 klientiem, ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 1467,14 eiro. Iedzīvotājiem ir pieejams arī specializētā transporta pakalpojums, kurš 2016. gadā no jauna pieprasīts 10 reizes.

Sociālais darbs ar pilngadīgām personām

2016. gadā veiktas 376 apsekošanas personu dzīvesvietā, sastādīti 109 sarunas protokoli. Sociālie darbinieki veikuši 2887 individuālas konsultācijas ar pilngadīgām personām.

2016. gadā reģistrēti un apstrādāti 1691 klientu iesniegumi sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanai. Sagatavoti 1606 pamatoti lēmumi.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasījušas 21 personas darbspējīgā vecumā ar funkcionāliem traucējumiem un 3 politiski represētās personas.

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros 12 mēnešu periodā izsniegtas 1827 pārtikas pakas, 234 higiēnas pakas, trūcīgās ģimenes saņēmušas 57 skolas somas, izsniegti 54 mācību līdzekļu komplekti.

Labklājības pārvalde ir veikusi datu apstrādi un organizējusi izmaksu novada vientuļajiem pensionāriem, pirmās un otrās grupas invalīdiem, politiski represētām personām un bērniem ar invaliditāti. Materiālo pabalstu saņēmuša 828 personas, kopējā izmaksātā summa – 12420 eiro.

Sociālie darbinieki regulāri piedalās dažādos apmācību kursos un semināros, papildinot savas zināšanas un prasmes. Visi Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki  2016. gadā saņēmuši supervīzijas grupā.                                                

Lauris Pastars,
Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors

Pēdējās izmaiņas: 16.02.2017.